دكترعلی قاسم زاده

دكترعلی قاسم زاده

شهردار اصفهان
 دكتر سعید ابراهیمی

دكتر سعید ابراهیمی

معاون شهردار
 دكتر مرتضی نصوحی

دكتر مرتضی نصوحی

مدیریت پژوهش