زمان برگزاری: شهریور 98

باهمکاری: شورای مشاوران جوان شهردار اصفهان

 

نشست ها و همایش ها (سال 98)

 

نشست وضعیتی دیگر

 

 زمان برگزاری: شهریور 98

باهمکاری: شورای مشاوران جوان شهردار اصفهان

 

در راســتای توجــه ویــژه بــه جوانــان بــه عنــوان موتــور محــرک شــهر خــلاق  و پویایــی ایــن طبقــه و در راســتای امیــد آفرینــی و انتقــال تجــارب جوانــان موفــق بــه جوانــان شــهر، از ۶ تــن از جوانانــی کــه هــر یــک در رشــته تخصصــی خــود جــزو بهتریــن هــا بودنــد دعــوت شــد تــا در جمــع جوانــان ایــن شــهر تجــارب خــود را بازگــو نماینــد.

همچنیــن دکتــر غلامرضــا ظریفیــان، اســتاد تاریــخ دانشــگاه تهــران و فعــال فرهنگــی دیگــر ســخنران مدعــو ایــن نشســت بــود کــه بــا تشــریح تــلاش هــای جوانــان اصفهانــی در عرصــه تاریــخ و فرهنــگ انقــلاب اســلامی تـلاش بــی وقفــه و امیــد بــه آینــده روشــن را بــه میهمانــان ایــن نشســت نویــد داد و از مدیــران شــهری خواســت تــا چنیــن نشســت هایــی بــا حضــور جوانــان ادامــه یابــد.

كد محتوا:5230