همکاران : کانون فرهنگی، تربیتی همدانیان و مجتمع آموزشی جسمی، حرکتی طه

مکان برگزاری : کانون فرهنگی، تربیتی همدانیان و مجتمع آموزشی جسمی، حرکتی طه

 

مدارس فصلی صنایع دستی (سال 98)

 

مدرسه زمستانی صنایع دستی

 

 

اهداف برگزاری مدارس صنایع دستی:

 

آموزش و ترویج صنایع دستی در راستای اهداف تعریف شده شهرهای خالق توسط یونسکو

ترویج آموزش صنایع دستی در بین طبقات مختلف به ویژه (نوجوانان و خانم های خانه دار)

شناسایی و حمایت از استادان جوان صنایع دستی

انتقال تجارب استادان پیشکسوت به استادان جوان و جلوگیری از گسست نسلی

کمک به اقتصاد خانواده ها

 کمک به پویایی اقتصاد صنایع دستی در شهر

کشف استعدادهای هنری در بین نوجوانان توسط اساتید جوان و پیشکسوت

رونق آموزشگاه های بخش خصوصی

 هم افزایی متولیان امر در حوزه صنایع دستی و هنرهای مردمی

 

 

مدرسه زمستانی صنایع دستی ( ویژه دانش آموزان توانخواه) تاریخ برگزاری : ۳ بهمن ماه الی 15 اسفند 98 :

 

 

همکاران : کانون فرهنگی، تربیتی همدانیان و مجتمع آموزشی جسمی، حرکتی طه

مکان برگزاری : کانون فرهنگی، تربیتی همدانیان و مجتمع آموزشی جسمی، حرکتی طه

 

روند برگزاری:

بــا درخواســت کانــون فرهنگــی، تربیتــی همدانیــان و مجتمــع آموزشــی جســمی- حرکتــی طــه،  و در راســتای نقــش تســهیل گــری و توجــه بــه تمامــی اقشــار درامــر آمــوزش در توســعه آمــوزش صنایــع دســتی، مدرســه زمســتانی صنایــع دســتی بــا حضــور هنرجویــان توانخــواه علاقه منــد در گرایــش هــای (مینــاکاری، قلــم زنــی، فیــروزه کوبــی) برگــزار گردیــد. كلاس هــای ایــن مدرســه زمســتانی در هــر هفتــه بــه مــدت ســه روز و در نوبــت صبــح برگــزار گردیــد.

 

اختتامیه: بهار 99

برگزاری نمایشگاه: بهار 99

تعداد شرکتکنندگان: 150 نفر

 

كد محتوا:5229