تاریخ برگزاری: 13مهرماه الی ۲1 آذر98

همکاران: هنرستان فنی و حرفه ای ایران، کانون فرهنگی تربیتی همدانیان

مکان برگزاری: هنرستان فنی و حرفه ای ایران

 

مدارس فصلی صنایع دستی (سال 98)

 

 مدرسه پاییزی صنایع دستی

 

 

اهداف برگزاری مدارس صنایع دستی:

 

آموزش و ترویج صنایع دستی در راستای اهداف تعریف شده شهرهای خالق توسط یونسکو

ترویج آموزش صنایع دستی در بین طبقات مختلف به ویژه (نوجوانان و خانم های خانه دار)

شناسایی و حمایت از استادان جوان صنایع دستی

انتقال تجارب استادان پیشکسوت به استادان جوان و جلوگیری از گسست نسلی

کمک به اقتصاد خانواده ها

 کمک به پویایی اقتصاد صنایع دستی در شهر

کشف استعدادهای هنری در بین نوجوانان توسط اساتید جوان و پیشکسوت

رونق آموزشگاه های بخش خصوصی

 هم افزایی متولیان امر در حوزه صنایع دستی و هنرهای مردمی

 

                                                                                                                    

مدرسه پاییزی صنایع دستی (ویژه هنرجویان دوره متوسطه هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای ایران) :

 

تاریخ برگزاری: 13مهرماه الی ۲1 آذر98

همکاران: هنرستان فنی و حرفه ای ایران، کانون فرهنگی تربیتی همدانیان

مکان برگزاری: هنرستان فنی و حرفه ای ایران

 

روند برگزاری:

بــا درخواســت مدیــران هنرســتان فنــی و حرفــه ای ایــران در برگــزاری کارگاه مشــترک و در راســتای نقــش تســهیل گــری ایــن اداره در کمــک بــه آمــوزش و ترویــج صنایــع دســتی، مدرســه پاییــزی صنایــع دســتی بــا حضــور هنرجویــان علاقه منــد در گرایــش هــای (گلیــم بافــی، مینــاکاری و فیــروزه کوبــی ) برگــزار گردیــد.كلاس هــای ایــن مدرســه پاییــزی در هــر هفتــه بــه مــدت ســه روز و در نوبــت بعــد ازظهــر برگــزار گردیــد.

 

اختتامیه: 3 بهمن 98 (با حضور و سخنرانی جناب آقای علیرضا  نصر رییس محترم شورای اسلامی شهر اصفهان)

برگزاری نمایشگاه: 10 دیماه لغایت 10 بهمن ماه 98

تعداد شرکت کنندگان: 120نفر

 

كد محتوا:5228