تاریخ اجرا : 20 خرداد الی 30 خرداد

 مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر

همکاران: موزه هنرهای معاصر، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

مدارس فصلی صنایع دستی (سال 98)

 

مدرسه بهاری صنایع دستی

 

 

اهداف برگزاری مدارس صنایع دستی:

 

آموزش و ترویج صنایع دستی در راستای اهداف تعریف شده شهرهای خالق توسط یونسکو

ترویج آموزش صنایع دستی در بین طبقات مختلف به ویژه (نوجوانان و خانم های خانه دار)

شناسایی و حمایت از استادان جوان صنایع دستی

انتقال تجارب استادان پیشکسوت به استادان جوان و جلوگیری از گسست نسلی

کمک به اقتصاد خانواده ها

 کمک به پویایی اقتصاد صنایع دستی در شهر

کشف استعدادهای هنری در بین نوجوانان توسط اساتید جوان و پیشکسوت

رونق آموزشگاه های بخش خصوصی

 هم افزایی متولیان امر در حوزه صنایع دستی و هنرهای مردمی

 

 

مدرسه بهاری صنایع دستی :

 

تاریخ اجرا : 20 خرداد الی 30 خرداد

 مکان برگزاری: موزه هنرهای معاصر

همکاران: موزه هنرهای معاصر، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 

افتتاحیه:

20 خرداد 98 (مصادف با روز جهانی صنایع دستی)

 

روند برگزاری:

بــا اعــلان عمومــی و اطـلاع رســانی در فضــای  مجــازی علاقه  منــدان بــه حضــور در مدرســه بهــاری صنایع دســتی بــا پرداخــت هزینــه در ســامانه ایونــت باکــس در یکــی از رشــته هــای (قلــم زنــی، مینــاکاری، کاشــی هفــت رنــگ، دوخــت چــرم ) ثبــت نــام نمودنــد.

ایــن مدرســه صنایــع دســتی در گرایــش هــای قلــم زنــی، مینــاکاری، کاشــی هفــت رنــگ، دوخــت چــرم در فضــای تاریخــی مــوزه هنرهــای معاصــر برگــزار گردیــد. هنرجویــان موظــف بودنــد در طــول ایــن دوره یــک اثــر هنــری تولیــد نماینــد. کلاس هــا در نوبــت صبــح و در دوکلاس بــا حضــور اســاتید جــوان و پیشکســوت برگــزار گردیــد. در پایــان ایــن مدرســه آثــار تولیــد شــده جهــت ســاخت و پرداخــت نهایــی ( بعضــاً قرارگیــری در کــوره) در پروســۀ تولیــد نهایــی قــرار گرفــت تــا جهــت برگــزاری نمایشــگاه آمــاده گــردد.

 

اختتامیه: 30 خرداد 98

برگزاری نمایشگاه: 11 لغایت 14 تیرماه

تعداد شرکت کنندگان: 60 نفر

 

كد محتوا:5226