زمان برگزاری :نیمه دوم سال 98

باهمکاری: اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

 

صنایع خلاق دیجیتال (سال 98)

 

شناسایی مدارس فعال در حوزۀ انیمیشن (به عنوان ظرفیت فوق العاده اصفهان در صنایع خلاق)

 

 

فناوری به عنوان پیشران مهم توسعه اقتصاد خلاق

صنایــع خــلاق دیجیتــال بــه خاطــر ارزش ذاتــی خــود در خــلاق بــودن و بــه دلیــل خاصیــت فناورانــه خــود و اینکــه فنــاوری یکــی از پیشــران هــای مهــم اقتصــاد خــاق مــی باشــد بایــد بیشــتر از ایــن مــورد توجــه شــهرهای خــلاق قــرار بگیرنــد.

 

 

شناسایی مدارس فعال در حوزه انیمیشن (به عنوان ظرفیت فوق العاده اصفهان در صنایع خلاق) :

زمان برگزاری :نیمه دوم سال 98

باهمکاری: اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

 

اهداف:

در راســتای شناســایی فعالیــن صنعــت انیمیشــن در اصفهــان بــه عنــوان طبقــه خــلاق فعــال در یکــی از حــوزه هــای صنایــع خــلاق و ایجــاد علاقــه و رغبــت در تولیــد انیمیشــن بــا محوریــت صنایــع دســتی و همچنیــن حرکــت بــه ســمت تولیــد محتــوای متنــوع در مدیریــت شــهری، مــدارس فعــال در حــوزه تولیــد انیمیشــن شناســایی و جلســاتی پیــرو تولیداتــی بــا موضوعــات صنایــع دســتی برگزارگردیــد.

تولیــدات در ایــن حــوزه در خــرداد مــاه 99 رونمایــی خواهــد شــد.

 

كد محتوا:5225