ایــن نمایشــگاه از  تاریــخ 9 الــی 13 تیرمــاه ســال 98 در محــل کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد.  نمایشــگاهی کــه پــس از  جشــنواره  پویانمایــی  تهــران  بــا  افــزودن مجموعــه ای از آثــار هنرمنــدان اصفهانــی بــه ایــن شــهر آمــده اســت.

 

صنایع خلاق دیجیتال (سال 98)

 

نمایشگاه دیزاین انیمیشن "عنصر پنجم"

 

 

فناوری به عنوان پیشران مهم توسعه اقتصاد خلاق

صنایــع خــلاق دیجیتــال بــه خاطــر ارزش ذاتــی خــود در خــلاق بــودن و بــه دلیــل خاصیــت فناورانــه خــود و اینکــه فنــاوری یکــی از پیشــران هــای مهــم اقتصــاد خــاق مــی باشــد بایــد بیشــتر از ایــن مــورد توجــه شــهرهای خــلاق قــرار بگیرنــد.

 

 

نمایشگاه دیزاین انیمیشن عنصرپنجم :

 

ایــن نمایشــگاه از  تاریــخ 9 الــی 13 تیرمــاه ســال 98 در محــل کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد.  نمایشــگاهی کــه پــس از  جشــنواره  پویانمایــی  تهــران  بــا  افــزودن مجموعــه ای از آثــار هنرمنــدان اصفهانــی بــه ایــن شــهر آمــده اســت. ایــن نمایشــگاه امــا بیــش از هــر چیــز مخاطــب را بــا ایــن پرســش مواجــه مــی کنــد کــه چــرا آثــار هنرمنــدان انیماتــور ایرانــی و اصفهانــی  کــه  در حــد و انــدازه تولیــدات اروپایــی قــرار دارنــد، در ایــران مهجــور مانــده و کمتــر از آن چیــزی کــه بایــد شــناخته شــده و دیده شــده اســت؟  ایــن بــرای نخســتین بــار اســت کــه مجموعــه ای از آثــار تصویرســازان انیمیشــن و بــازی هــای رایانــه ای ایــران کنــار هــم آمــده انــد. 60 اثــر از 30 هنرمنــد تصویرســاز مطــرح کشــور کــه پیــش از ایــن آثارشــان در حاشــیه جشــنواره پویانمایــی تهــران بــه نمایــش درآمــده بــود، بــرای دومیــن بــار بــا افــزودن آثــار ســه هنرمنــد اصفهانــی،  شــاهکار هنــر  انیمیشــن  ســازی هنرمنــدان ایرانــی را بــه رخ مــی کشــد.

 

 

كد محتوا:5224