با حضور رضا رفیع با همکاری استودیو هوگو در تاریــخ 24 مــرداد مــاه برگــزار شــد، در ایــن کارگاه 5 ســاعته مراحــل تولیــد یــک موشــن گرافیــک از ایــده تــا اجــرا بازگــو شــد. اینکــه چطــور از یــک موضــوع بــه یــک ســناریو و در نهایــت بــه یــک ویدئــو نهایــی مــی رســیم.

 

صنایع خلاق دیجیتال (سال 98)

 

کارگاه موشن گرافیک از سناریو تا اجرا

 

 

فناوری به عنوان پیشران مهم توسعه اقتصاد خلاق

صنایــع خــلاق دیجیتــال بــه خاطــر ارزش ذاتــی خــود در خــلاق بــودن و بــه دلیــل خاصیــت فناورانــه خــود و اینکــه فنــاوری یکــی از پیشــران هــای مهــم اقتصــاد خــاق مــی باشــد بایــد بیشــتر از ایــن مــورد توجــه شــهرهای خــلاق قــرار بگیرنــد.

 

 

کارگاه موشن گرافیک از سناریو تا اجرا :

 

با حضور رضا رفیع با همکاری استودیو هوگو در تاریــخ 24 مــرداد مــاه برگــزار شــد، در ایــن کارگاه 5 ســاعته مراحــل تولیــد یــک موشــن گرافیــک از ایــده تــا اجــرا بازگــو شــد. اینکــه چطــور از یــک موضــوع بــه یــک ســناریو و در نهایــت بــه یــک ویدئــو نهایــی مــی رســیم. اینکــه بدانیــم چطــور بایــد از اطاعــات مشــتری بــه یــک ســناریو رســید کــه شــاید مهــم تریــن بخــش از هــر کار موشــن گرافیــک هــم همیــن باشــد.

بعــد از ســناریو وارد بحــث اســتوری بــورد  و تصویــر ســازی شــدیم کــه ایــن مرحلــه هــم بــرای اجــرای نهایــی درون نــرم افــزار بســیار اهمیــت دارد. در واقــع اســتوری بــورد  تصویــر فریــم بــه فریــم یــک ویدئــو نهایــی اســت کــه وقتــی اجــرا میشــود ذهنیــت و رونــد پــروژه را در حیــن اجــرا نظــم مــی دهــد.

 

كد محتوا:5223