تصویرســازی   دیجیتــال بــا آریــا صفــارزادگان بــا همــکاری اســتودیو هوگــو

تصویرســازی  دیجیتــال  در  تاریــخ  22  و 23  اردیبهشــت  مــاه  بــا  حضــور  متخصصــان و  علاقه منــدان  ایــن  حــوزه  برگــزار  شــد  و شــرکت کنندگان  بــا  مراحــل  اجــرای  نقاشــی و تصویرســازی دیجیتــال در  بســتر انجــام دو پــروژه عملــی بــا ترکیب بنــدی، رنــگ گــذاری و نورپــردازی نقاشــی های دیجیتــال آشــنا شــدند.

 

صنایع خلاق دیجیتال  (سال 98)

 

 کارگاه تصویرسازی دیجیتال

 

 

فناوری به عنوان پیشران مهم توسعه اقتصاد خلاق

صنایــع خــلاق دیجیتــال بــه خاطــر ارزش ذاتــی خــود در خــلاق بــودن و بــه دلیــل خاصیــت فناورانــه خــود و اینکــه فنــاوری یکــی از پیشــران هــای مهــم اقتصــاد خــاق مــی باشــد بایــد بیشــتر از ایــن مــورد توجــه شــهرهای خــلاق قــرار بگیرنــد.

 

 

کارگاه تصویرسازی دیجیتال :

 

تصویرســازی   دیجیتــال بــا آریــا صفــارزادگان بــا همــکاری اســتودیو هوگــو

تصویرســازی  دیجیتــال  در  تاریــخ  22  و 23  اردیبهشــت  مــاه  بــا  حضــور  متخصصــان و  علاقه منــدان  ایــن  حــوزه  برگــزار  شــد  و شــرکت کنندگان  بــا  مراحــل  اجــرای  نقاشــی و تصویرســازی دیجیتــال در  بســتر انجــام دو پــروژه عملــی بــا ترکیب بنــدی، رنــگ گــذاری و نورپــردازی نقاشــی های دیجیتــال آشــنا شــدند. هــدف برگــزاری برنامــه هــای صنایــع خـلاق دیجیتــال اســتفاده از فنــاوری بــه عنــوان پیشــران اقتصــاد خـلاق اســت، صنایــع خــلاق دیجیتــال بــه عنــوان یکــی از بازارهــای نوظهــور، می توانــد موتــور رشــد اقتصــاد کشــورهای در حــال توســعه باشــد.  اســتخراج  پتانســیل  اصفهــان  در  ایــن حــوزه و معرفــی ایــن بســتر بــرای حضــور و فعالیــت علاقه منــدان، یکــی از اهــداف ایــن ســری از برنامه هاســت.

 

كد محتوا:5222