کارگاه بازاریابــی دیجیتــال در تاریــخ 16 تیرمــاه  بــا حضــور فعالیــن صنایــع دســتی اصفهــان بــا هــدف ترویــج راهکارهــای جدیــد، فــروش و صــادرات صنایــع دســتی در محــل کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد.

 

صنایع خلاق دیجیتال (سال 98)

 

کارگاه بازاریابی دیجیتال

 

 

فناوری به عنوان پیشران مهم توسعه اقتصاد خلاق

صنایــع خــلاق دیجیتــال بــه خاطــر ارزش ذاتــی خــود در خــلاق بــودن و بــه دلیــل خاصیــت فناورانــه خــود و اینکــه فنــاوری یکــی از پیشــران هــای مهــم اقتصــاد خــاق مــی باشــد بایــد بیشــتر از ایــن مــورد توجــه شــهرهای خــلاق قــرار بگیرنــد.

 

 

کارگاه بازاریابی دیجیتال :

 

کارگاه بازاریابــی دیجیتــال در تاریــخ 16 تیرمــاه  بــا حضــور فعالیــن صنایــع دســتی اصفهــان بــا هــدف ترویــج راهکارهــای جدیــد، فــروش و صــادرات صنایــع دســتی در محــل کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد.

 

مجید فتحی: استفاده از ابزار اینستاگرام

در اینجــا بــا مبحــث «تحــول دیجیتــال» مواجهیم کــه میتوانــد کســب و کار و روشهــای ســنتی آن را متحــول کنــد. راهکارهــای خلاقانــه میتواننــد  کســب و کار مــا را دگرگــون کنــد همانطــور کــه در حــوزه صنایع دســتی نیــز کــه بــه ســبک ســنتی تولیــد میشــود ایــن راهکارهــا منجــر بــه ایجــاد اســتارتاپ هــای مختلفــی شــده اســت. هرچنــد توصیــه میکنــم کســب و کارتــان را بــر مبنــای شــبکه های اجتماعــی بنــا نکنیــد؛ چــون مــدام در حــال تغییــر هســتند.

 

برادران شماعی زاده: تجربیات چین

چینی هــا بــرای هنرمندانشــان مدینــه فاضلــه درســت کرده انــد؛ دهکده هایــی کــه در آنهــا هنرمنــدان نــه در مغــازه کــه در آتلیه هایشــان ســرگرم خلــق اثــر هســتند و قــرار نیســت خودشــان بــه هــزار و یــک نکتــه دیگــر ماننــد بازاریابــی و فــروش هــم فکــر کننــد.

ایــن یکــی از روایت هــای خواندنــی اســت کــه  بــرادران شــماعی زاده در پنــل «انتقــال تجربــه صــادرات صنایــع دســتی بــه چیــن» در کارگاه «بازاریابــی  دیجیتــال  ویــژه  فعـالان  صنایــع دســتی» بیــان کردنــد.

 

سید رفیع الدین رضوی: تجربه صادرات

 بهره گیری از ارائۀ خوب محصول با استفاده از بسته بندی، تبلیغات و مارکتینگ صحیح در صادرات  صنایع دستی به سراسر جهان از نکات بسیار با اهمیت در تجربه صادرات است.

 

كد محتوا:5221