تولید محتوای مکتوب پیرامون شهر خلاق

 نیمه دوم 98

باهمکاری: سازمان فرهنگی، تفریحی

تولید محتوا (نشر)

 

تولید محتوای مکتوب پیرامون شهر خلاق

 نیمه دوم 98

باهمکاری: سازمان فرهنگی، تفریحی

 

در راســتای گســترش و نهادینــه کــردن گفتمــان شــهر خــلاق و آشــنایی شــهروندان بــا مبانــی و مفاهیــم شــهر خــلاق اصفهــان و در راســتای رســالت هــای شــهر خــلاق  در حــوزه گســترش و ترویــج مبانــی نظــری اصفهــان شــهر خــلاق صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی، مجموعــه کتابهــای چــاپ شــده در ایــن حــوزه تجدیــد چــاپ و در اختیــار علاقه منــدان، مراکــز فرهنگــی و کتابخانه هــای ســازمان فرهنگــی تفریحــی قــرار گرفــت.

 

كد محتوا:5220