زمان برگزاری: تابستان و پاییز 98

 

باهمکاری: معاونت برنامه ریزی

 

پروژه های پژوهشی (سال 98)

 

تدوین گزارش ۴ ساله از فعالیت های اصفهان در شبکه شهرهای خلاق یونسکو به دبیرخانه شبکه

 

 

 

زمان برگزاری: تابستان و پاییز 98

 

باهمکاری: معاونت برنامه ریزی

 

بــا گذشــت ۴ ســال از پیوســتن اصفهــان بــه شــبکه شــهرهای خلاق  یونســکو و عضویــت آن بــه عنــوان شــهر خلاق صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی، و لــزوم ارســال گــزارش عملکــرد ۴ ســاله بــه منظــور تمدیــد عضویــت، تدویــن ایــن گــزارش در دســتور کار قــرار گرفــت و بــا رجــوع بــه آرشــیوهای موجــود و همچنیــن گــزارش عملکردهــای سالانه، شــرحی نســبتاً جامــع از اقدامــات انجــام شــده در ســال هــای گذشــته در غالــب ســرفصل هــای خواســته شــده از طــرف یونســکو تدویــن گردیــد. ایــن گــزارش بــا ترجمــه بــه زبــان انگلیســی بــرای دبیرخانــه شــهرهای خـلاق یونســكو ارســال گردیــد.

 

كد محتوا:5218