پروسه و زمان اجرا : سال 98

باهمکاری: انجمن های هنری / میراث فرهنگی

 

 

پروژه های پژوهشی (سال 98)

 

تکمیل بانک اطلاعاتی هنرمندان صنایع خلاق و تکمیل آرشیو هنرمندان شهر خلاق

 

پروسه و زمان اجرا : سال 98

باهمکاری: انجمن های هنری / میراث فرهنگی

 

بــه منظــور شناســایی حداکثــری هنرمنــدان  شــهر در راســتای برنامــه ریــزی در حــوزه هــای ذینفــع هنــری (تجلیل،ترویــج و آمــوزش و).... وهمچنیــن رصــد رشــد یــا افــول صنایــع دســتی در عرصــه تولیــد بــه صــورت ســالانه، شناســایی افــراد صاحــب نظــر در صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی در دســتور کار ایــن اداره قــرار دارد.

 

كد محتوا:5216