زمان برگزاری: 20 خرداد ( روز جهانی صنایع دستی)

پروژه های پژوهشی   (سال 98)

 

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین شهر خلاق (شهرداری اصفهان) و شهر جهانی صنایع دستی (اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی)

 

 

زمان برگزاری: 20 خرداد ( روز جهانی صنایع دستی)

 

بــه منظــور پاسداشــت روز جهانــی صنایــع دســتی در 20 خــرداد و بــه منظــور همــکاری و تعامــل حداکثــری فــی مابیــن شــهرداری اصفهــان و اداره کل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری اصفهــان، تفاهــم نامــه همــکاری بــا حضــور دکتــر فریــدون الله یــاری( مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایــع دســتی و گردشــگری) و دکتــر علیرضــا صادقیــان( معــاون برنامــه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری اصفهــان) منعقــد گردید.کمــک بــه ترویــج  و توســعه صنایــع دســتی، ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای فعالیــن ایــن عرصــه و بهبــود فضــای کســب و کار صنایــع دســتی از مــوارد مهــم ایــن تفاهــم نامــه اســت.

كد محتوا:5215