بازديد : 11 تا 16 آبانماه 98 ساعت 9 تا 13  و 15:30 تا 19 ، پنج شنبه 9 تا 13

افتتاحیه: پنج شنبه 9 آبان ساعت 11

هنرمند: خانم مهین قانعی

ایده گالری (سال 98)

 

نمایشگاه آثار ملیله سازی با عنوان « عشق و آتش»

 

 

 

مقدمه

پــس ازکســب عنــوان شــهر خــلاق «صنایــع دســتی و هنرهــای مردمــی» از ســوی ســازمان یونســکو رویدادهایــی در ذیــل شــهر خــلاق اتفــاق افتــاد تــا اهــل شــهر در هــر مرتبــه ای کــه هســتند بتواننــد خــود را بــه طبقــۀ خــلاق تبدیــل کننــد تــا جامعــۀ خــلاق تحقــق یابــد. در شــهر خــلاق ، فرصــت دیــدن و دیــده شــدن بایــد فراهــم گــردد، بــه ویــژه بــرای افــرادی کــه بــه آن هــا طبقــۀ خــلاق گوییــم. ایــده گالــری فضایــی اســت بــرای ارائــه آثــار خلاقانــه ای در حــوزۀ صنایــع خــلاق کــه در گالــری هــای مرســوم شــهر کمتــر جایــی بــرای ارائــه مــی یابنــد. فضــای کارگاهــی حیــن نمایشــگاه هــم فرصتــی مغتنــم بــرای انتقــال ســینه بــه ســینه تجــارب را فراهــم مــی کنــد.

 

ایده گالری های ادارۀ خلاقيت و نوآوری بصورت ماهانه با اهداف مشخص زیر برگزار گردید:

 

- حمایت از هنرمندان و افراد نوآور و برگزاری کارگاهها و نمایشگاهها برای گروه های مختلف سنی.

- ایجــاد ارتبــاط بــا هنرمنــدان حوزه هــای مختلــف هنــری و شناســایی فرصت هــای نمایــش آثــار جدیــد در ایــن حوزه هــا و فراهــم آوردن فرصتــی بــرای معرفــی هنرمنــدان آماتــور، نیمه حرفــه ای و حرفــه ای.

- ایجاد ارتباط بین هنرمندان پیشکسوت و جوان و هنرجویان و ایجاد شبکه ای از هنرمندان فعال در این حوزه.

- شناســایی توانایی هــای هنرمندانــی کــه در حوزه هــای بیــن رشــته ای نزدیــک بــه رشــته های هنــری صنایع دســتی فعالیــت کــرده و کارهــای جدیــدی خلــق میکننــد.

- شناسایی، رشد و حفظ طبقه خــلاق

- رشد و توسعه صنایع خلاق

- آموزشــی در قالــب ایده گالــری: اســتفاده از اســاتید مجــرب  و تــراز اول هنــری در امــر آمــوزش صنایــع دســتی و بازتولیــد طرحهــای جدیــد و خلاقیــت و نــوآوری در هنرهــای ســنتی برگــزاری کارگاه و انتقــال تجــارب بــه نســل جــوان

- نمایــش آثــار مــدارس فصلــی صنایــع دســتی: کشــف اســتعدادهای جدیــد در مــدارس فصلــی صنایــع دســتی و نمایــش آثــار هنرجویــان دوره بــه منظــور تشــویق آنهــا

- لازم بــه ذکــر اســت کــه سلســله نمایشــگاه های صنایــع خــلاق بــه صــورت کارگاه آموزشــی، نمایشــگاه تلفیقــی بــا کارگاه آموزشــی، نمایشــگاه هنرمنــدان صنایــع خــلاق و نمایشــگاه آثــار مــدارس فصلــی صنایــع دســتی برگــزار میگــردد.

 

 

نمایشگاه صنایع خلاق 11

 

نمایشگاه آثار ملیله سازی با عنوان « عشق و آتش»

 

بازديد : 11 تا 16 آبانماه 98 ساعت 9 تا 13  و 15:30 تا 19 ، پنج شنبه 9 تا 13

افتتاحیه: پنج شنبه 9 آبان ساعت 11

هنرمند: خانم مهین قانعی

تعداد شرکت کنندگان: 100 نفر

 

كد محتوا:5211