برنامه­ ريزي شهري يک فعاليت اجتماعي است كه از آغاز نياز به ميزاني از عمل اجتماعي سنجيده و آگاهانه داشته است. يكي از مهمترين ابعاد برنامه­ريزي، جمعيت هدف برنامه­ريزي است و آنچه در اين بين حائز اهميت مي­باشد، ارتباط جمعيت هدف)شهروندان) با ساختار مديريت شهري است. به منظور ايجاد اين ارتباط، لازم است مديران شهري نيازها، ترجيحات، علايق و انتظارات شهروندان را شناسايي كنند تا از اين طريق قادر باشند تصميمات موثرتري را در سيستم شهري اتخاذ نمايند.

برنامه­ ريزي شهري يک فعاليت اجتماعي است كه از آغاز نياز به ميزاني از عمل اجتماعي سنجيده و آگاهانه داشته است. يكي از مهمترين ابعاد برنامه­ريزي، جمعيت هدف برنامه­ريزي است و آنچه در اين بين حائز اهميت مي­باشد، ارتباط جمعيت هدف)شهروندان) با ساختار مديريت شهري است. به منظور ايجاد اين ارتباط، لازم است مديران شهري نيازها، ترجيحات، علايق و انتظارات شهروندان را شناسايي كنند تا از اين طريق قادر باشند تصميمات موثرتري را در سيستم شهري اتخاذ نمايند. بر اين اساس نيازسنجي (سنجش نياز شهروندان) بستري را به منظور بررسي عملكرد مديريت شهري و شناسايي تمايلات افراد فراهم مي­كند. نيازسنجي ابزاري براي دستيابي به تصميم­هاي مطلوب­تر است. آليسون راست سنجش نياز را مطالعه سيستماتيک در مورد يک مشكل يا نوآوري، يكي كردن داده­ها و نظريات منابع مختلف و ايجاد تصميم­ها و پيشنهادهاي موثر در مورد رخدادهاي آتي در سطح جامعه، تعريف مي­كند؛ به­گونه­اي كه براي تصميم­گيرندگان امكان تصميم­گيري توجيه پذير و قابل دفاع را فراهم مي كند. هنگامي كه نياز تعريف مي­گردد و اولويت­هاي نياز براي تصميم‌گيرنده )فردي، گروهي، سازماني و اجتماعي( مشخص مي­شود، او ميتواند فعاليتهاي ممكن براي رفع نياز و در نتيجه بهبود عملكرد خويش و دستيابي به اهداف تعيين شده را بر اساس دانش، مهارت و منابع تعيين كند و از اين راه به صورت نظام‌مند گزينه­هايي براي بهبود عملكرد خود آزمون كرده و تصميم­هاي خود را بر اساس معيارهاي مربوط به نتايج مطلوب، توجيه نمايد. افزون بر اين، سنجش نيازهاي ساكنين يک شهر ميتواند مانع از ساده­انگاري و شتاب­زدگي در تصميم‌گيري‌هاي مديران شهري شود.

نيازسنجي عمومي از شهروندان جهت بكارگيري در تدوين برنامه و بودجه سال 1396 و بازنگري برنامه اصفهان 1400 با هدف مطالعه و طبقه بندي موضوعي نيازهاي شهروندان در سطح مناطق و محلات، بررسي شدت و پراكندگي نياز ساكنين در سطح مناطق و محلات و علت­يابي نيازهاي معرفي شده، تدوين شده است. به منظور دستيابي به اين اهداف فرآيندي متشكل از سه بخش كلان به شرح زير طراحي شده است:

بخش اول: معرفي روش جمع­آوري داده­ها؛

 بخش دوم: تحليل اطلاعات جمع­آوري شده در سطح منطقه؛

 بخش سوم: تحليل اطلاعات جمع­آوري شده در سطح محلات منطقه.

 

كد محتوا:5188