نیازسنجی به کارگیری فنونی است که بتوان به کمک آ‌ن‌ها اطلاعات مناسبی درباره‌ی نیازها گردآوری کرد و به الگوی نیازها و خواسته‌های فرد، گروه و جامعه دست یافت. انجام نیازسنجی‌ها توسط شهرداری‎ها به عنوان متولی مدیریت شهری، تمهیدی جهت شناسایی نيازهاي مهم و فراهم آوردن زمينه‌هاي محقق ساختن آن از طريق اقدامات لازم و مواجهه با این تغیرات مداوم در زیست و کالبد نو به نو شونده‌ی شهری است.

نیازسنجی به کارگیری فنونی است که بتوان به کمک آ‌ن‌ها اطلاعات مناسبی درباره‌ی نیازها گردآوری کرد و به الگوی نیازها و خواسته‌های فرد، گروه و جامعه دست یافت. انجام نیازسنجی‌ها توسط شهرداری‎ها به عنوان متولی مدیریت شهری، تمهیدی جهت شناسایی نيازهاي مهم و فراهم آوردن زمينه‌هاي محقق ساختن آن از طريق اقدامات لازم و مواجهه با این تغیرات مداوم در زیست و کالبد نو به نو شونده‌ی شهری است. طرح پژوهشی حاضر با عنوان «نیازسنجی عمومی شهروندان» به کارفرمایی شهرداری اصفهان و به همت گروه پژوهشی مطالعات شهری جهاددانشگاهی واحد اصفهان انجام شد. این مطالعه که در ادامه‌ی پروژه‌های نیازسنجی سال‌های گذشته است با هدف استفاده در تدوین برنامه و بودجه‌ی 1394 شهرداری اصفهان، در دو بخش کمی و کیفی اجرا و شامل 19 مجلد گزارش است.  بخش اول طرح به شیوه کمی (پیمایش) با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیک (تبلت به منظور جمع‌آوری اطلاعات و نرم‌افزار نظرسنجی به منظور دریافت و پردازش اطلاعات) و ثبت همزمان نقطه جغرافیایی پاسخ‌ها و محل انجام پرسشگری (به منظور افزایش دقت در فرآیند انجام و مکانمندسازی داده‌ها) انجام گردید. جامعه مورد مطالعه‌ی این بخش شامل شهروندان 15 تا 65 ساله مناطق (15 منطقه) و محلات (153 محله) مختلف شهر اصفهان بود که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 6640 شهروند به عنوان نمونه انتخاب و نظرات و نیازهای آنها اخذ گردید. یافته‌های حاصل از این بخش در شهر حاکی از آن است که هیچ یک از نیازهای شهروندان در سطح شهر اولویت اول ندارد و نیازهایی همچون امکان تفريح و بازي براي کودکان در محله و امکانات و سالن‌هاي ورزشي در محله در اولویت دوم شهروندان قرار دارد. گزارش این بخش در قالب 16 مجلد (گزارش‌های مختص مناطق 15گانه و کل شهر) ارائه گردید. همچنین یافته‌های این بخش، با استفاده از طیف رنگ بر روی نقشه‌های جغرافیایی، در یک مجلد مجزا (با عنوان اطلس نیازهای شهروندان) نمایش داده شد. این تصویرسازی به مخاطبان کمک خواهد کرد درک آسان‌تر و شماتیک‌تری از یافته‌ها داشته باشند و امکان مقایسه‌های مکانی در موضوعات بررسی شده با سهولت بیشتری فراهم گردد. بخش دوم طرح به شیوه کیفی انجام شد و اطلاعات لازم با  استفاده از تکنیک مشاهده و مصاحبه گروهی در قالب نشست متمرکز گردآوری گردید. نمونه‌ی این بخش که شامل دو گروه شهروندان و مدیران شهرداری است، به شیوه هدفمند انتخاب شدند. به این ترتیب که 15 نشست متمرکز گروهی با حضور مدیران مناطق 15 گانه به همراه معاونان و کارشناسان آن منطقه و 30 نشست مترکز گروهی با حضور شهروندان محلات منتخب(دو محله در هر منطقه) برگزار شد. در یافته‌های این بخش ویژگی‌های مناطق در دو محور کالبدی- فضایی و اجتماعی- فرهنگی و نیازهای مشترک و مختص مناطق پدیدار گردید. گزارش این بخش شامل یک مجلد است که به تفکیک 15 منطقه و کل شهر ارائه شد. در نهایت در مجلد گزارش نهایی، بنیان‎های نظری و روش‎شناختی به همراه یافته‌های کمی و کیفی شهر و بحث و جمع‌بندی ارائه گردیده است. نتایج این طرح به طور کلی حاکی از آن است که «ورودی شهر بودن، عدم انطباق محدوده‌ی قانونی مناطق و حریم آن‌ها، وجود اراضی کشاورزی و زمین‌های رهاشده در بطن بافت مسکونی، فرسودگی و کهنگی، دعوت‌کنندگی به دلیل وجود بافت‌ها وکاربری‌های مختلف و جمعیت و وسعت زیاد» از ویژگی‎های کالبدی- فضایی و «همگونی/ ناهمگونی مناطق در محرومیت و برخورداری، بومی بودن، مهاجرپذیری مناطق و غلبه‌ی بافت و فرهنگ روستایی» از ویژگی اجتماعی- فرهنگی شهر اصفهان است. همچنین نیازهایی چون «چاره‌جویی برای اراضی بلاتکلیف، دوگانگی فضای سبز، ساماندهی معابر، نوسازی بافت فرسوده، مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی، ساماندهی مشاغل مزاحم، حل معضل ترافیک و پیامدهای آن، افزایش سرانه‌های ورزشی- تفریحی و فرهنگی، آموزش‌های شهروندی، مقابله با تخلفات ساختمانی و لزوم برنامه‌ریزی‌های فرامنطقه‌ای» نیازهای مشترک کلیه مناطق است. ممانعت از دفن اموات در بافت مسکونی، جلب همکاری شهروندان در زیباسازی منظر شهری از طریق نمای ساختمان‌ها از نیازهای مختص منطقه پانزده و جلوگیری از انبوه‌سازی‌های بی‌برنامه و معضلات ناشی از آن از نیازهای مختص منطقه سیزده است.

 

كد محتوا:5187