اولين گام در طراحي هر برنامه‌ای، شناسايي نيازهای گروه هدف است. بدون انجام يک نيازسنجي درست، امکان تنظيم اهداف، تخصيص منابع لازم و ارائه ديدگاه‌ها و روش‌هاي مناسب براي رفع اين نيازها وجود ندارد. با انجام نيازسنجي مشخص مي‌شود که چه مشکلاتی وجود دارد و این مشکلات در کدام بخش‌ها قرار دارند. در برنامه‌ریزی‌های شهری انجام نیازسنجی به عنوان فرايندي نظام‌دار برای ترسیم وضع مطلوب و شناسايي فاصله بين وضع موجود و مطلوب و نهايتا تعيين اولويت‌ها براي عمل، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

اولين گام در طراحي هر برنامه‌ای، شناسايي نيازهای گروه هدف است. بدون انجام يک نيازسنجي درست، امکان تنظيم اهداف، تخصيص منابع لازم و ارائه ديدگاه‌ها و روش‌هاي مناسب براي رفع اين نيازها وجود ندارد. با انجام نيازسنجي مشخص مي‌شود که چه مشکلاتی وجود دارد و این مشکلات در کدام بخش‌ها قرار دارند. در برنامه‌ریزی‌های شهری انجام نیازسنجی به عنوان فرايندي نظام‌دار برای ترسیم وضع مطلوب و شناسايي فاصله بين وضع موجود و مطلوب و نهايتا تعيين اولويت‌ها براي عمل، از اهمیت به سزایی برخوردار است. نیازسنجی حاضر در ذیل پارادایم پوزیتویستی قرار می‌گیرد و از انواع پژوهش‌های کاربردی است و هدف آن سنجش نیاز‌های شهروندان خوراسگانی با تاکید بر مفهوم کیفیت زندگی مي‌باشد. اجرای این پژوهش به شیوه‌ی پیمایش می‌باشد. ادعای این پژوهش آن است که با بهره‌گیری از نمونه‌گيري تصادفی و فراهم کردن نمونه‌ای بزرگ، همچنین با الگو قرار دادن پرسش‌نامه‌هاي استانداردشده‌ی دقيق در این زمینه و طراحی پرسش‌نامه‌ای منطبق با بستر خوراسگان و ماموریت‌های شهرداری داده‌هايي جمع‌آوری نماید که قابل تعمیم به کل منطقه‌ی خوراسگان بوده و مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.  نیازسنجی منطقه 15 (خوراسگان) در تابستان 1392 در دو سطح منطقه و محله انجام گردیده است. جامعه‌ي آماري مورد بررسي در اين پژوهش شامل كليه‌ی شهروندان 15 تا 64 ساله‌ي ساكن منطقه خواسگان مي‌باشد که این تعداد بر اساس سرشماری سال 1390 تعداد 112771 نفر برآورد شده است.

براي انتخاب گروه نمونه‌ی معرف جامعه و همچنين افزايش دقت اندازه‌گيري، از نمونه‌گيري خوشه‌اي دو مرحله‌اي استفاده گرديد. بدین منظور در درون مرز محلات، بلوک‌هایی به تصادف انتخاب شدند و نمونه از این بلوک‌ها جمع‌آوری گردید. حجم نمونه‌ي در اين پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، و با توجه به حجم جامعه‌ي آماري و اطلاعات حاصله از مطالعه‌ي مقدماتي، براي 95 درصد اطمينان، معادل750 نفر برآورد شده است در این مطالعه بر اساس برداشت ترکیبی‌ نیاز از تقاطع متغیرهایی چون رضایت، وجود، دسترسی، استفاده، درگیری و اهمیت بدست می‌آید. به عنوان مثال نیاز به بازارهای روز محلی از تقاطع میزان استفاده و میزان رضایت از وضعیت این بازارها سنجیده می‌شود.

باتوجه به نتایج بدست آمده، وضعیت زاینده رود، برگزاری‌ برنامه‌های‌ تفریحی، شاد ‌‌و مفرح در سطح محل، امکانات و سالن‌های ورزشی در محله(فوتسال، استخر، چمن مصنوعی)، آموزش‌های شهروندی در سطح محله، نیازهایی هستند که در منطقه پانزده در اولویت قرار گرفته‌اند. این در حالی است که شهروندان خوراسگانی به مواردی مانند کارگاه‌های عمرانی، آتش‌نشانی، ورودی‌ها و خروجی‌های شهر، اعتماد بین همسایگان، تقاطع‌ها، تونل‌ها و زیرگذرها، پارکینگ‌های عمومی، کارت‌های هوشمند حمل و نقل، مساجد، رسانه‌های شهرداری، ایستگاه‌های ورزش همگانی و پایانه‌های برون شهری نیاز پایینی اعلام کرده‌ و آنها را در آخرین اولویت مطرح نموده‌اند

 

كد محتوا:5186