نیازها و پیچیدگی‌هایی که با شکل گیری و گسترش شهرها به وجود می‌آید، نیازمند سنجش و حل مسائل مرتبط با آن است. طرح سنجش نیازهای شهروندان شهر اصفهان در سه سطح شهر، منطقه و محله با تأکید بر مفهوم کیفیت زندگی، با هدف شناخت نیازهای شهروندان، اولویت‌بندی آن‌ها و به کارگیری نتایج آن در تدوین بودجه سال 1391 صورت گرفته است. برای دستیابی به این اهداف از روش پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه استفاده شده است.

نیازها و پیچیدگی‌هایی که با شکل گیری و گسترش شهرها به وجود می‌آید، نیازمند سنجش و حل مسائل مرتبط با آن است. طرح سنجش نیازهای شهروندان شهر اصفهان در سه سطح شهر، منطقه و محله با تأکید بر مفهوم کیفیت زندگی، با هدف شناخت نیازهای شهروندان، اولویت‌بندی آن‌ها و به کارگیری نتایج آن در تدوین بودجه سال 1391 صورت گرفته است. برای دستیابی به این اهداف از روش پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه كليه‌ی شهروندان 15 تا 64 ساله‌ي ساكن اصفهان است. نمونه‌گیری این مطالعه در سه بخش انجام شد. در بخش اول جهت اجرای پرسش‌نامه‌ی اکتشافی 400 نمونه به شیوه تصادفی ساده، در مرحله‌ی دوم جهت اجرای پرسش‌نامه‌ی مقدماتی(پایلوت) 30 نمونه و در مرحله‌ی آخر جهت اجرای پرسشنامه‌ی نهایی 7025 نمونه به شیوه‌ی خوشه‌ای چندمرحله‌ای جمع‌آوری گردید. از جمله ویژگی‌های برجسته‌ی این مطالعه، نمونه‌گیری تا سطح 700 بلوک و 170 محله، مکان‌مند کردن نمونه‌ها با بهره‌گیری از امکان‌هایی نظیر دستگاه GPS و نرم‌افزار GIS، اتخاذ روشی ترکیبی(شامل رفت و آمد میان تحلیل‌های کمی و کیفی) جهت تحلیل اطلاعات به شیوه‌ای بدیع و تدوین یافته‌ها به شکل قابل فهم، قابل استفاده و قابل مقایسه در قالب انواع جداول و اشکال برای مدیران و کارشناسان شهرداری است. یافته‌ها حاصل از این مطالعه در سه مرحله گزارش گردید. در مرحله اول گزارش اولیه مناطق مشتمل بر توصیفی جمعیت‌شناختی از منطقه، تحلیل نیازهای مردم در موضوعات شهری، تحلیل نیازهای محلی، تحلیل نگرش کلی مردم و تحلیل ویژگی‌های شهروند نمونه ارائه شد. هدف گزارش‌های مرحله اول اولویت‌بندی نیازها و مشکلات ساکنان شهری را به تفکیک مناطق و محلات شهر است. در مرحله دوم، یافته‌های مرحله‌ی اول در قالب نقشه‌های جغرافیایی به تصویر درآمد. این تصویرسازی به درک آسان‌ و شماتیک یافته‌ها کمک خواهد کرد و امکان مقایسه‌های مکانی در موضوعات بررسی شده با سهولت بیشتری فراهم می‌کند. در مرحله آخر که شامل پیکربندی نهایی گزارش است، به سنجش نیازهای شهروندان به تفکیک معاونت‌های مختلف شهرداری می‌پردازد. یافته‌های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مناطق 5 و 3 از برخورداترین مناطق و منطقه 14 و 9 از محروم‌ترین مناطق به لحاظ نیازمندی هستند. همچنین وضعیت زاینده‌رود در اولویت اول نیاز شهروندان در سطح شهر و در همه‌ی مناطق قرار دارد. «برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های شاد و مفرح»، «مبارزه با جانوران موذی» و «در نظر گرفتن امکانات تردد شهروندان با شرایط خاص (معلولین، سالمندان و کودکان)» در اولویت دوم جای دارند. با توجه به این یافته‌ها نکات زیر قابل ذکر است: 1) بر اساس نیازهای اولویت اول و دوم، هرم نیاز شهروندان بدین شکل قابل ترسیم است. در قاعده‌ی هرم، نیازهای هویت‌بخش(زاینده‌رود) در میانه‌ی هرم نیاز به تفریح و فراغت و در راس هرم نیاز به مسائل زیباشناختی و بهبود منظر شهری قرار دارند. 2) در زمینه رضایت به دلیل عدم تطابق رضایت کلی و جزئی و هم راستا نبودن این دو، این نتیجه به دست می‌آید که این زندگی محله‌ای شهروندان اصفهانی است که مبنای رضایت یا عدم رضایت آنان قرار می‌گیرد. بنابراین شهرداری برای جلب رضایت شهروندان باید خدمات خود را در سطح محله و به صورت جزئی تعریف نماید.

كد محتوا:5185