شناخت و آگاهی از نیازهای شهروندان به عنوان اصلی­ترین دریافت­کنندگان خدمات و نتایج اقدامات شهرداری یکی از گام­های اصلی در تدوین و اجرای  برنامه ها بوده و زمینه را برای افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری فراهم می‌نماید.

شناخت و آگاهی از نیازهای شهروندان به عنوان اصلی­ترین دریافت­کنندگان خدمات و نتایج اقدامات شهرداری یکی از گام­های اصلی در تدوین و اجرای  برنامه ها بوده و زمینه را برای افزایش مشارکت شهروندان در امور شهری فراهم می‌نماید.

در این راستا پروژه نیازسنجی عمومی شهر با رویکرد محله محوری با هدف شناسایی نیازهای شهروندان در سطوح شهری، منطقه­ای و ­ی جهت تدوین برنامه و بودجه سال 1390 تعریف و اجرا شده است.

این پروژه با مقیاس ده هزار نمونه ( برای نخستین بار) و به تفکیک 60 ناحیه ،14 منطقه و گزارش کلی شهراصفهان انجام شده است و گزارش پیش رو نتایج اولیه حاصل از اجرای پروژه در سطح منطقه و نواحی تعیین شده در آن می باشد. به منظور هدفمند کردن تخصیص بودجه و انطباق بیشتر آن با نیازهای شهروندان اصفهانی، طرحی با همین موضوع تعریف و توسط تیم مشترکی از خبرگان شهرداری و کارشناسان مجری و تیم نظارت، پرسشنامه‌ای منطبق بر سرفصل بودجه تنظیم و اجرا گردید. با توجه به تفاوت نیازهای نقاط مختلف شهر با یکدیگر، این طرح در سطح محله، یعنی کوچکترین واحد شهری اجرا گردید و سعی شد تا کلیه نیازهای شهروندان از منظر عمرانی ، فرهنگی، ورزشی، حمل و نقل عمومی، بهداشت و نظافت و ... به صورت کاملاً جزئی سنجیده شود . در این راستا عملیات میدانی با حجم 10،000 نمونه در سطح شهر اصفهان و به تفکیک 14 منطقه شهرداری و 214 محله اجرا گردید.

بدین منظور پس از بررسی های علمی وفنی آماری با تهیۀ پرسش نامه ای 54گویه ای به علاوۀ 2 سؤال آزاد و با پرسش از 2000 نفر از شهروندان و 64 نفر از کارشناسان در قالب 40 عنوان از عناوین خدمات شهرداری واقعیات شهر را اکتشاف نموده و نتایج را به همراه توصیف واستنباط وتحلیل ارائه نماید.

كد محتوا:5184