استفاده از تقاطع هاي غیرهمسطح یکی از راهکارهاي موثر براي روانی عبورومرور است و از مباحث مورد توجه در مدیریت شهري، مهندسی ترافیک، مهندسی راه و ترابري و مهندسی عمران می باشد. تقاطع هاي غیر همسطح از بار ترافیکی معابر کاسته و به سرعت بیشتر عبورومرور خودروها، کاهش تلفات انرژي و زمان و نیز پایین آمدن آمار تصادفات کمک شایانی می کنند.

استفاده از تقاطع هاي غیرهمسطح یکی از راهکارهاي موثر براي روانی عبورومرور است و از مباحث مورد توجه در مدیریت شهري، مهندسی ترافیک، مهندسی راه و ترابري و مهندسی عمران می باشد. تقاطع هاي غیر همسطح از بار ترافیکی معابر کاسته و به سرعت بیشتر عبورومرور خودروها، کاهش تلفات انرژي و زمان و نیز پایین آمدن آمار تصادفات کمک شایانی می کنند. شهرهایی که به وفور از تقاطع هاي غیر همسطح بهره می­برند، اصطلاحا شهرهاي دوطبقه خوانده می­شوند. درحال حاضر اکثر شهرهاي پیشرفته و بزرگ جهان یا پیش تر دوطبقه شده اند یا به سوي دوطبقه شدن حرکت می کنند. کلان شهر اصفهان نیز از این قائده مستثنی نبوده است. تقاطع هاي غیر همسطح شهید عرب و شهداي غزه و عسگریه در چند جاي شلوغ شهر قرار دارند. پس از احداث این تقاطع ها به منظور برآورد کیفیت طرح و میزان رضایت شهروندان از تقاطع هاي احداث شده، جهت آگاهی از ضعف هاي احتمالی سنجش رضایت شهروندان از این پروژه ها در دستور کار شهرداري اصفهان قرار گرفت و پژوهش حاضر در همین راستا طراحی و اجرا گردیده است. در این مطالعه از شیوه توصیفی-پیمایشی استفاده شده و در مجموع 2100 نفر از کاربران اصلی شامل خودروهاي عبوري، کسبه و ساکنین و عابرین پیاده از محدوده تقاطع ها و خیابان هاي اطراف به دو شیوه نمونه گیري تصادفی و سیستماتیک جمع آوري شده است.

كد محتوا:5183