از جمله پروژه هاي مهم احداث شده ، بزرگراه دوطبقه خيابان امام خميني(ره) اصفهان مي باشد كه به عنوان منحصر به فردترين بزرگراه كشور محسوب مي شود. پس از احداث پل رو گذر امام خميني(ره) به منظور برآورد كيفيت طرح و ميزان رضايت شهروندان از پل احداث شده، جهت آگاهي از ضعف ها و نواقص احتمالي در اجراي طرح و رفع آنها در پروژه هاي آتي، سنجش رضايت شهروندان از اين پروژه در دستور كار شهرداري اصفهان قرار گرفت و پژوهش حاضر در همين راستا طراحي و اجرا گرديد.

از جمله پروژه هاي مهم احداث شده ، بزرگراه دوطبقه خيابان امام خميني(ره) اصفهان مي باشد كه به عنوان منحصر به فردترين بزرگراه كشور محسوب مي شود. پس از احداث پل رو گذر امام خميني(ره) به منظور برآورد كيفيت طرح و ميزان رضايت شهروندان از پل احداث شده، جهت آگاهي از ضعف ها و نواقص احتمالي در اجراي طرح و رفع آنها در پروژه هاي آتي، سنجش رضايت شهروندان از اين پروژه در دستور كار شهرداري اصفهان قرار گرفت و پژوهش حاضر در همين راستا طراحي و اجرا گرديد. در اين پژوهش ميزان رضايت شهروندان از پروژه بزرگراه دوطبقه امام خميني(ره)در چهار بعد رضايت از زيبايي ظاهري، تسهيل در عبور و مرور، رعايت استاندارد ساخت و نحوه اجرا مورد سنجش قرار گرفته است. در اين مطالعه از شيوه پيمايش استفاده شده و در مجموع نظرات 800 نفر از كاربران اصلي پروژه بزرگراه دوطبقه امام خميني (ره) شامل ساكنين و كسبه، عابرين پياده و خودروهاي عبوري از محدوده بزرگراه و خيابان هاي اطراف، به دو شيوه نمونه گيري خوشه اي و سيستماتيك جمع­آوري شده است. نتايج اين مطالعه نشان می­دهد به جز در نحوه اجراي پروژه در ساير ابعاد، ميزان رضايت شهروندان در سطح بالايي قرار داشته واغلب شهروندان خواهان ادامه مسير پل تا ميدان استقلال مي باشند.

كد محتوا:5182