به منظور بررسی میزان رضایت شهروندان از زیر گذر شهید آقاخانی خیابان بزرگمهر ، کلیه استفاده کنندگان از این خیابان به سه بخش کسبه ، سکنه و کاربران عبوري تقسیم بندي شد و اطلاعات به تفکیک این سه گروه جمع آوري شد.

به منظور بررسی میزان رضایت شهروندان از زیر گذر شهید آقاخانی خیابان بزرگمهر ، کلیه استفاده کنندگان از این خیابان به سه بخش کسبه ، سکنه و کاربران عبوري تقسیم بندي شد و اطلاعات به تفکیک این سه گروه جمع آوري شد. در راستای بررسی میزان رضایت شهروندان از زیر گذر شهید آقاخانی خیابان بزرگمهر یک هدف کلی و هشت هدفی جزئی مدنظر قرار گرفت که در زیر ارائه شده است:

هدف کلی: بررسی میزان رضایت شهروندان از زیر گذر شهید آقاخانی خیابان بزرگمهر

هدف جزئی 1 : میزان دسترسی

هدف جزئی 2: وضعیت محیطی

هدف جزئی 3: میزان روان سازي ترافیک

هدف جزئی 4: میزان تأثیر بر وضعیت اقتصادي منطقه

هدف جزئی 5 : میزان رضایت در طور پروژه

هدف جزئی 6: میزان رضایت از وضعیت فعلی

هدف جزئی 7 : میزان تأثیر تونل بر گره هاي ترافیکی

هدف جزئی 8 : میزان رضایت از مدیریت طرح

به منظور بررسی هدف ، جامعه مورد مطالعه به سه بخش که شامل کلیه استفاده کنندگان از این پروژه می باشند تقسیم گردید ؛ بخش کسبه خیابان بزرگمهر، بخش سکنه خیابان بزرگمهر و بخش دیگر وسایل نقلیه عبوري از این خیابان. کسبه خیابان بزرگمهر ؛ کلیه شاغلین بخش خصوصی را شامل می شد و سکنه این خیابان شامل ساکنین در منازل مسکونی این خیابان و همچنین شاغلین در مشاغل دولتی مستقر در این خیابان گردید و نیز وسایل نقلیه عبوري شامل وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی ، اتوبوس ، مینی بوس و وسایل نقلیه شخصی بود . تعداد نمونه در بخش کسبه 96 نمونه ، در بخش سکنه 224 و در بخش عبوري 300 نمونه تعیین شد .

كد محتوا:5181