موضوعات مربوط به شهرداري، محدوده‌ي وسيعي از نيازهاي شهروندان را شامل مي‌شود كه در طول شبانه روز و در جاي‌جاي شهر با آنها سر و كار دارند. طيف وسيع اين موارد به گونه‌اي است كه اولويت‌بندي نيازهاي واقعي براي شهروندان به سختي امكان‌پذير مي‌باشد؛ مگر اينكه بتوان اين موارد را به صورت دسته‌بندي در معرض شهروندان قرار داده و نظرات آنها را جويا شد.

موضوعات مربوط به شهرداري، محدوده‌ي وسيعي از نيازهاي شهروندان را شامل مي‌شود كه در طول شبانه روز و در جاي‌جاي شهر با آنها سر و كار دارند. طيف وسيع اين موارد به گونه‌اي است كه اولويت‌بندي نيازهاي واقعي براي شهروندان به سختي امكان‌پذير مي‌باشد؛ مگر اينكه بتوان اين موارد را به صورت دسته‌بندي در معرض شهروندان قرار داده و نظرات آنها را جويا شد. همچنين به همان دليل وسيع بودن طيف موضوعات شهري، انتخاب اصلي‌ترين نيازهاي شهروندان براي مسئولين امر نيز به سختي امكان‌پذير مي‌باشد. در نتيجه لزوم يك نظرسنجي با ابعاد وسيع براي سنجش نيازهاي واقعي شهروندان براي به دست آوردن اولويت‌هاي كاري مسئولين شهرداري، امري لازم و ضروري به نظر مي‌رسد. معاونت برنامه‌ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان به منظور شناخت نيازهاي واقعي شهروندان منطقه 7، اقدام به انجام پژوهشي در سطح اين منطقه نموده است. در اين پژوهش سعي شده است تا 35 موضوع مختلف مربوط به شهرداري به گونه‌هاي مختلف مورد ارزيابي توسط شهروندان قرار گرفته تا اولويت‌هاي كاري مسئولين شهرداري بيشترين تطابق را با نيازهاي واقعي شهروندان داشته باشد. جامعه آماري در اين طرح همه خانواده‌هاي ساكن منطقه 7 هستند. حجم نمونه نيز توسط كارفرما 700 خانوار براي سطح اطمينان برآورد پارامترهاي تحقيق بيش از 95 درصد تعيين گرديد. توزيع فراواني نمونه متناسب با تعداد خانوارهاي محله‌هاي 11گانه مشخص شده منطقه 7 و براي هر محله حداقل 50 فرم(حداقلي تعداد فرم قابل قبول از لحاظ آماري جهت به دست آوردن نتايج منطقي) تعيين گرديد.

كد محتوا:5180