نقش گردشگری در رونق بخشی به فعالیت های انساني و به تبع آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی انکارناپذیر است. کشور ما به دلیل برخورداری از جاذبه های طبیعی و میراث ارزشمند تاریخی توان بالقوه ای برای ترویج و توسعه صنعت گردشگری دارد. بخشی از این پتانسیل‌ها در شهر اصفهان، به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور واقع شده است.

نقش گردشگری در رونق بخشی به فعالیت های انساني و به تبع آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی انکارناپذیر است. کشور ما به دلیل برخورداری از جاذبه های طبیعی و میراث ارزشمند تاریخی توان بالقوه ای برای ترویج و توسعه صنعت گردشگری دارد. بخشی از این پتانسیل‌ها در شهر اصفهان، به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور واقع شده است. افزایش جذب گردشگران داخلی و منافع حاصل از حضور آنها در شهر اصفهان مستلزم برنامه‌ریزی جامع گردشگری و تدارک زیرساخت ها و خدمات مورد نیاز گردشگری است تا در نهایت موجب افزایش رضایت‌مندی آنها شود. در این راستا پروژه‌ي «نظرسنجي خدمات ستاد هماهنگي خدمات سفر شهر اصفهان در سال 1397» در ايام نوروز به منظور سنجش سطح رضايت و شناسايي نيازها و انتظارات گردشگران داخلی و دست‌اندرکاران ستاد انجام پذیرفت. هدف از اين پروژه بررسي سطح رضایت گردشگران از وضعيت فعلي امکانات و خدمات گردشگري نوروز در شهر اصفهان و ارائه راهکارها و پيشنهادات جهت بهبود خدمات در سال‌هاي آتي، مي‌باشد.

روش انجام این پژوهش کمی، شیوه آن پیمایش و ابزار سنجش پرسشنامه است. جامعه‌ی این مطالعه، گردشگران داخلی که در ایام نوروز 1397 به شهر اصفهان وارد شده‌اند، و اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفر می‌باشند. جهت گردآوری اطلاعات از نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. تعداد نمونه جمع‌آوری شده 757 نفر شامل 480  نفر از گردشگران داخلی ، 263 نفر از گردشگران مستقر در باغ فدک و 14 عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان می‌باشد.

در سطح آمار توصيفي از فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار استنباطي از آزمون‌هاي تي دومتغيره، همبستگي وي‌کرامر، همبستگي اسپيرمن، کروسکال واليس و تي تک‌متغيره استفاده شده است.

یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که رضایت گردشگران داخلی از تمامی موضوعات گردشگری شهر اصفهان بیش از حد متوسط است. در برخی از حوزه‌ها همانند نظم و امنیت، زیباسازی و نظافت شهر میزان رضایت بالاتر از 95 درصد بوده است. 

كد محتوا:5179