در میان صنايع خدماتی، صنعت گردشگري يکی از بخش­هاي پیشتاز و در حال رشد در سطح بین المللی است. در حال حاضر اين صنعت موضوعی مهم و اساسی در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به شمار میرود. از جمله ملزومات رونق گردشگري و بهره­مندي از پیامدهاي مثبت آن، خرسندي گردشگر و رضايت او از خدمات دريافت شده در مقصد است.

در میان صنايع خدماتی، صنعت گردشگري يکی از بخش­هاي پیشتاز و در حال رشد در سطح بین المللی است. در حال حاضر اين صنعت موضوعی مهم و اساسی در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به شمار میرود. از جمله ملزومات رونق گردشگري و بهره­مندي از پیامدهاي مثبت آن، خرسندي گردشگر و رضايت او از خدمات دريافت شده در مقصد است. شناخت رضايت گردشگران از مقصد و خدمات ارائه شده در آن و اهتمام جهت برطرف نمودن عوامل نارضايتی رشد گردشگري، رونق اقتصادی منطقه، ايجاد فرصت­هاي شغلی جديد و بهبود ساختارهاي زيربنايی را در پی دارد. اصفهان به عنوان شهري تاريخی با جاذبه­هاي گردشگري بسیار، از ديرباز در بین مقاصد سفر گردشگران داخلی و خارجی از اولويت بالايی برخوردار بوده است. بهره­گیري از مزاياي حضور اين گردشگران مستلزم ارائه خدمات باکیفیت و تامین رضايت آنان در زمان حضور در اصفهان است. طرح پژوهشی « نظرسنجی خدمات ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان در سال 1396» در ايام نوروز همان سال به همین منظور انجام شد. روش انجام اين پژوهش کمی، شیوه آن پیمايش و ابزار سنجش آن پرسشنامه است. جامعه اين مطالعه، شهروندان مناطق 51 گانه شهر اصفهان، گردشگران خارجی و داخلی (که در ايام نوروز 1396 به شهر اصفهان وارد شده­اند(، فعالان اقتصادی شهر اصفهان و اعضاي ستاد هماهنگی خدمات سفر می­باشند. جهت گردآوري اطلاعات از نمونه­گیري تصادفی استفاده شد. تعداد نمونه جمع­آوري شده 3189 نفر می­باشدکه 1950 گردشگران داخلی، 101 گردشگران خارجی، 800 شهروند اصفهانی، 209 فعال اقتصادی و 65 عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر در نمونه جمع­آوري شده، قرار دارند.

يافته­هاي پژوهش حاضر حاکی از آن است که رضايت گردشگران داخلی از تمامی موضوعات گردشگري شهر اصفهان (خدمات و امکانات، مکان­هاي اقامتی و خدمات ستاد هماهنگی سفر شهر اصفهان) بیش از حد متوسط است اما در مقام مقايسه بیشترین میزان رضایت آنان از «خدمات و امکانات شهری» مربوط به مقوله نظم شهري (وضعیت عمومی نظم و امنیت، وضعیت نظافت شهري و خدمات عمومی و وضعیت فضاسازي­هاي انجام شده در سطح شهر) کمترين میزان رضايت مربوط به تسهیلات شهري (دسترسی به پارکینگ­ها در سطح شهر، دسترسی به سرويس­هاي بهداشتی و وضعیت نظافت آنها، وضعیت خدمات حمل و نقل عمومی) است. بیشترین میزان رضایت گردشگران خارجی از «خدمات و امکانات شهر» مربوط به پاکیزگی و امکانات شهر ( وضعت نظافت شهری و خدمات عمومی، وضعیت امکانات و خدمات در محدوده جاذبه‌ها و اماکن گردشگری و کمیت و کیفیت مواد غذایی در رستوران­ها و اغذیه فروشی­ها) و کمترین میزان رضایت آنها از اطلاع­رسانی( نحوه اطلاع­رسانی و راهنمایی کیوسک­های سطح شهر و وضعیت تابلوهای راهنمای مسیرها و معرفی اماکن در سطح شهر) بوده است. شهروندان اصفهانی نیز تأثیر گردشگران بر ارتقاي کیفیت زندگی)اشتغال­زايی، بهبود کیفیت زندگی و افزايش تعاملات فرهنگی(، افزايش خدمات و امنیت شهر (افزايش خدمات و امکانات در شهر و افزايش امنیت وکاهش جرم و جنايت) و محدودشدن امکانات شهري (محدوديت بازديد از جاذبه­هاي گردشگري براي شهروندان و محدوديت در استفاده از امکانات و خدمات شهري( را بالاتر از حد متوسط ارزيابی کرده­اند. از ديدگاه فعالان اقتصادی رونق اقتصادی، افزايش خريد و فروش کالاها و درآمدزايی از جمله اثرات مثبت و ترافیک، شلوغی و ازدحام و کثیفی شهر از جمله اثرات منفی حضور گردشگران در شهر اصفهان است. نظرسنجی از کارکنان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر در مورد خدمات­رسانی به گردشگران شهر اصفهان نیز حاکی از آن است که از نظر خود ارائه­دهندگان اين خدمات، شیوه­هاي متنوع اطلاع­رسانی و پشتیبانی و ساماندهی از جمله نقاط قوت اين ستاد محسوب میشود. کارکنان ستاد، ضعف­هاي اين مجموعه را نیز در مواردي چون ضعف در تمهیدات اسکان گردشگران، ساماندهی نیروي انسانی و نقص هماهنگی برشمرده­اند.

كد محتوا:5178