طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دارای اثراتی بر قیمت حامل‌های انرژی و درآمد خانوار است و اثرات خود را بر قیمت‌ها و تقاضا در اقتصاد از این دو مجرای عمده وارد می‌سازد. يارانه‌ها در بودجه عمومي حدود 20درصد سهم كل بودجه را دولت را به خود اختصاص مي‌دهند. بديهي است حجم يارانه‌ها تا حدي است كه اگر نحوه هزينه كرد و مصرف اين منابع تغيير كند تاثير معتنابهي را بر مجموعه عوامل اقتصادي خواهد گذاشت.

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دارای اثراتی بر قیمت حامل‌های انرژی و درآمد خانوار است و اثرات خود را بر قیمت‌ها و تقاضا در اقتصاد از این دو مجرای عمده وارد می‌سازد. يارانه‌ها در بودجه عمومي حدود 20درصد سهم كل بودجه را دولت را به خود اختصاص مي‌دهند. بديهي است حجم يارانه‌ها تا حدي است كه اگر نحوه هزينه كرد و مصرف اين منابع تغيير كند تاثير معتنابهي را بر مجموعه عوامل اقتصادي خواهد گذاشت. از آنجايي كه دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم توسعه قيمت كالاهاي انرژي را طبق برنامه تعديل كند، پيش‌بيني تاثيرات چنين سياست‌هايي اهميت بسزايي دارد. به همين منظور در اين مطالعه به بررسي و تحليل قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بر درآمد و هزينه‌هاي شهرداري اصفهان پرداخته شده است.

در اين پروژه شهرداري به عنوان يك بنگاه اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود كه داراي يك مجموعه نهاده‌ها X و ستاده‌هايي Y است كه مرتبط با بردار قيمت نهاده‌ها و ستاده‌ها، براي آن‌ها هزينه و يا كسب درآمد مي‌كند. سبد معینی از کالاها و خدمات خریداری شده را با بردار X نشان داده می‌شود. بردار قیمتی مربوط به این سبد خرید نیز W فرض می‌شود از سوی دیگر شهرداری خدماتی را نیز می‌فروشد که می‌توان آن را با بردار Y و قیمت فروش متناظر تعیین¬شده P معین کرد شهرداری تلاش می‌کند بودجه متوازن داشته باشد به نحوی که: PY-WX=0

نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها از جهت بازار مسكن موجب كاهش درآمدهاي عوارض ساختماني شهرداري مي‌شود. همچنين منجر به افزايش درآمدهاي شهرداري از محل ماليات بر ارزش افزوده خواهد شد و تاثير آن بر هزينه‌هاي عمراني شهرداري به گونه‌اي است كه اين هزينه‌ها حداقل 46 ميليارد توماني و حداكثر 51 ميليارد تومان افزايش مي‌يابد.

كد محتوا:5163