با حادث شدن «چرخش فرهنگی» در علوم اجتماعی، فرهنگ به عنوان امری مستقل از سیاست، اقتصاد و یا حتی به عنوان امری مسلط بر آن‌ها در نظر گرفته شده است. یکی از نتایج این چرخش، جنبشی است که «چرخش متنی» نام گرفته است. طبق این رویکرد، جهان اجتماع به طور متنی بازتولید و دسته‌بندی می‌شود. در این مطالعه با بررسی محتوای تبلیغات شهروندی به مثابه‌ی متن‌های شهری، ضمن رمزگشایی معانی بارگذاری شده در این متن‌ها، میزان انطباق این معانی با اهداف پشتیبان این تبلیغات و الگوهای رسمی فرهنگ عامه تبیین می‌گردد.

با حادث شدن «چرخش فرهنگی» در علوم اجتماعی، فرهنگ به عنوان امری مستقل از سیاست، اقتصاد و یا حتی به عنوان امری مسلط بر آن‌ها در نظر گرفته شده است. یکی از نتایج این چرخش، جنبشی است که «چرخش متنی» نام گرفته است. طبق این رویکرد، جهان اجتماع به طور متنی بازتولید و دسته‌بندی می‌شود. در این مطالعه با بررسی محتوای تبلیغات شهروندی به مثابه‌ی متن‌های شهری، ضمن رمزگشایی معانی بارگذاری شده در این متن‌ها، میزان انطباق این معانی با اهداف پشتیبان این تبلیغات و الگوهای رسمی فرهنگ عامه تبیین می‌گردد.

جامعه‏ی آماری در پژوهش حاضر کل متن‎های ارائه شده از کمیته‏ی فرهنگ شهروندی است. همچنین از نوع نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. در پژوهش حاضر که در قالب پارادایم تفسیری و با استفاده از روش‏های نشانه‌شناسی شناختی، تحلیل گفتمان و تحلیل مضمون انجام شده است، به منظور تحلیل جامعی شامل جمع‌بندی و پیکربندی یافته‌های این مطالعه در زمینه‌ی اجتماعی-فرهنگی خاص شهر اصفهان از مدل ده مرحله‌ای جات و ادانل(1390) بهره گرفته‌شده است.

نتايج پژوهش نشان مي‌دهد کمیته‏ی فرهنگ شهروندی کارزار تبلیغات فرهنگیِ شهرداری اصفهان است و پنج دسته گفتمان یعنی 1- گفتمان پیام – زیبایی شناسی، 2- گفتمان پیام محورانه، 3- گفتمان هشدار و تهدید، 4- گفتمان همذات‌پنداری و 5- گفتمان قانون مداری به ترتیب بیشترین فراوانی را در طرح‏های این دو سال دارند. مضمون پیامک‏هایی که در سالهای 1388 و 1389 برای شهروندان فرستاده شده شامل بافت فرسوده، تخلف راننده مي‌باشد.

كد محتوا:5160