جامعه شهري به لحاظ فرهنگي و اجتماعي متنوع و پيچيده است و پاره‌هاي متفاوت فرهنگي را در كنار هم قرار مي‌دهد كه بايد به خوبي مديريت شود. آشنايي با اين پيچيدگي‌ها لازمه مديريت صحيح و تخصيص درست منابع و امكانات می‌باشد. يكي از كليدهاي كاهش پيچيدگي اين سيستم اجتماعي كلان، شناخت سبك زندگي است. سبك زندگي مفهومي است كه با قشربندي، نظم و طبقه‌بندي اجتماعي مرتبط بوده و مي‌توان با شناخت آن برنامه‌ريزي و پيش‌بيني‌هاي درست‌تري انجام داد.

جامعه شهري به لحاظ فرهنگي و اجتماعي متنوع و پيچيده است و پاره‌هاي متفاوت فرهنگي را در كنار هم قرار مي‌دهد كه بايد به خوبي مديريت شود. آشنايي با اين پيچيدگي‌ها لازمه مديريت صحيح و تخصيص درست منابع و امكانات می‌باشد. يكي از كليدهاي كاهش پيچيدگي اين سيستم اجتماعي كلان، شناخت سبك زندگي است. سبك زندگي مفهومي است كه با قشربندي، نظم و طبقه‌بندي اجتماعي مرتبط بوده و مي‌توان با شناخت آن برنامه‌ريزي و پيش‌بيني‌هاي درست‌تري انجام داد. برنامه‌ريزي‌هاي شهري اصفهان كه بصورت عملياتي در سند اصفهان 95 جمع‌آوري شده، راهنمايي است كه مسير كار را روشن مي‌كند. اين تحقيق براي زمينه‌يابي عملياتي كه در اين سند مهم براي اصفهان ترسيم شده، مفيد بوده و اطلاعات ارزشمندي فراهم مي‌نماید كه نحوه عمل را براي رسيدن به اهداف مشخص شده در اين سند تعيين مي‌کند.

در اين پژوهش از سه روش كتابخانه‌اي، كمي و كيفي استفاده شده‌است. در بخش كمي روش تحقيق پيمايشي است. روش شناسی به کار رفته در بخش کیفی نیز مبتنی بر پارادایم تفسیری است.

نتايج حاصل از اين پژوهش شامل تدوین شاخص‌هاي اندازه‌گيري سبك زندگي در پنج حوزه فراغت، پوشش، ترجيحات غذايي و فعاليت‌هاي مرتبط با بدن و سلامتي؛ رابطه الگوهاي سبك زندگي با هويت جنسيتي و ديني و روشن شدن معاني انتخاب‌ها و الگوهاي فعاليت سبك زندگي در اصفهان مي‌باشد. همچنين مواردي چون انجام تحقيقي مرتبط با مهارت‌هاي فرهنگي و عوامل ايجاد كننده آن در سنين نوجواني؛ توجه به سواد رسانه‌اي شهروندان و توجه شهرداري و شوراي شهر به مشاركت مدني شهروندان اصفهان و تقويت سازمان‌هاي مردم نهادي پيشنهاد گرديد.

كد محتوا:5158