نامگذاری استان‌ها، شهرها، کشورها، خیابان‌ها، معابر و اماکن شهری و بسیاری از پدیده‌های اطراف، از اقدامات اولیه‌ای است که بشر پس از رسیدن به شناخت عقلانی و پدید آمدن تدریجی کلمات و در نهایت زبان، برای بیان خواسته‌های مادی و معنوی و ابراز احساسات درونی خویش انجام داد. مستندسازی وجه تسمیه معابر، محلات و بافت‌های شهری (اعم از قدیمی و جدید) یکی از موضوعاتی است که امروزه مورد توجه جدی مدیران شهری قرار گرفته‌است.

نامگذاری استان‌ها، شهرها، کشورها، خیابان‌ها، معابر و اماکن شهری و بسیاری از پدیده‌های اطراف، از اقدامات اولیه‌ای است که بشر پس از رسیدن به شناخت عقلانی و پدید آمدن تدریجی کلمات و در نهایت زبان، برای بیان خواسته‌های مادی و معنوی و ابراز احساسات درونی خویش انجام داد. مستندسازی وجه تسمیه معابر، محلات و بافت‌های شهری (اعم از قدیمی و جدید) یکی از موضوعاتی است که امروزه مورد توجه جدی مدیران شهری قرار گرفته‌است. با گسترش شهرنشینی و با ایجاد خیابان‌های جدید و میادین متعدد و توسعه حمل و نقل، اسامی معابر قدیمی بسیاری از محله‌ها وکوچه‌های قدیمی تغییر یافته و یا از اذهان نسل جدید خارج شده است. نام خیابان‌ها، معابر و اماکن یک شهر، به مثابة شناسنامة آن شهر و نشانگر فرهنگ، ادبیات و تمدن آن است و لذا بایسته است این نام‌ها با مسما انتخاب شود و بیانگر وجوه گوناگون ادبی، تاریخی و فرهنگی آن شهر باشد.

در این پژوهش، از روش تحقیق اسنادی و میدانی استفاده می‌شود. پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و به نحوی هدفمندانتخاب گردیده است. داده‌های پژوهش توسط نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت .جهت تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی نیز استفاده خواهد شد.

مهم‌ترين نتيجه‌گيري و يافته‌ها اين پژوهش شامل مواردي چون احصاء نام محلات ، معابر ، اماکن و... ؛ تحقیق در مورد وجه تاریخی اسامی هر محله، معابر و اماکن؛ شناسایی نام‌های قدیمی و استخراج نام‌های موجود معابر، گذرها و اماکن شهری؛ انتخاب حداقل 700 اسم از میان 11هزار وجه تسمیه ؛ مطالعه و جمع‌آوری وجوه تسمیة تاریخی و ادبی نام‌های انتخاب شده با ذکر سند؛ جمع بندی وجوه تسمیه و ارائه محتوایی که قابلیت استفاده در تابلوهای شهری را داشته باشند؛ پیشنهاد نام‌های دارای وجه تسمیة مناسب و پسندیده و مطابق با فرهنگ شهر اصفهان برای معابر مورد نیاز یا معابر جدید؛ بررسی پیشنهادات کلی شهروندان پیرامون نحوه نام‌گذاری معابر (کوچه و خیابان‌ها...) و  تهیه نرم افزار کاربردی وجه تسمیه شهر اصفهان مي‌باشد.

كد محتوا:5157