بازي يكي از فعاليت‌هاي مورد علاقه‌ي كودكان و نوجوانان است. منظور از كودك و نوجوان در اين پژوهش سنين 5/1 تا 15 ساله است، البته بازي تفاوت زيادي با ورزش، كار و حتي فراغت دارد. شخصيت اصلي كودكان در سال‌هاي اوليه زندگي شكل مي‌گيرد و بازي نقش بسزايي در آن دارد و نبود يا وجود ناقص و يا غير اصولي آن مانند بازي‌هاي كامپيوتري مي‌تواند اثرات منفي و پايداري بر آنان باقي بگذارد. جنبش بازي و فضاهاي بازي كمتر از يك سده عمر دارد و با اختراع تجهيزاتي چون تاب، سرسره و الاكلنگ آغاز شد اما در حال حاضر فضاهاي بازي در نوع و فضا تفاوت كرده است‌؛ زمين‌هاي بازي ماجراجويي نوعي از اين گونه فضاهاي بازي نوظهور است.

بازي يكي از فعاليت‌هاي مورد علاقه‌ي كودكان و نوجوانان است. منظور از كودك و نوجوان در اين پژوهش سنين 5/1 تا 15 ساله است، البته بازي تفاوت زيادي با ورزش، كار و حتي فراغت دارد. شخصيت اصلي كودكان در سال‌هاي اوليه زندگي شكل مي‌گيرد و بازي نقش بسزايي در آن دارد و نبود يا وجود ناقص و يا غير اصولي آن مانند بازي‌هاي كامپيوتري مي‌تواند اثرات منفي و پايداري بر آنان باقي بگذارد. جنبش بازي و فضاهاي بازي كمتر از يك سده عمر دارد و با اختراع تجهيزاتي چون تاب، سرسره و الاكلنگ آغاز شد اما در حال حاضر فضاهاي بازي در نوع و فضا تفاوت كرده است‌؛ زمين‌هاي بازي ماجراجويي نوعي از اين گونه فضاهاي بازي نوظهور است. در هر حال اين فعاليت در پي نياز به بازي در كودكان كه از جمله توانخواهان محله محسوب مي‌شوند شكل گرفته و فضاي ويژه آن موسوم به فضاي بازي يا پارك بازي است كه هنوز در ايران و ادبيات شهرسازي و حتي معماري منظر جايگاهي نداشته‌است مواردي كه در برنامه‌ريزي برون سايتي مطرح است عبارتند از مباحث عمومي در موضوعات قوانين و مقررات، اثرات فضاي بازي در سيماي محله‌اي، سرانه‌ها و مساحت‌هاي پيشنهادي در ابعاد كوي و محله، كاربري اراضي و فضاي بازي، عوامل مكان‌يابي در سازگاري، وابستگي، نوع كاربري، حريم حفاظت از آلودگي صوتي، حريم امنيتي و حوزه نفوذ فضاي بازي كوي و محله و ... است. اما در برنامه‌ريزي درون سايتي فضاي بازي محله‌اي مربوط به مطرح شدن انواع بازي‌ها، تفكيك سني و جنسي در سايت، زون‌هاي بازي با الگوبرداري از نوع بازي‌ها، قوانين امنيتي- ايمني در سايت، رعايت نكاتي در رابطه با طراحي فضاهاي بازي و ... است. سرانه‌ي فضاي بازي در محله حدود 25/1 متر مربع به ازاي هر نفر يا 5 متر مربع به ازاي هر كودك است كه در رده‌بندي كيفيتي حداقل سرانه در محله است. حوزه‌ي نفوذ فضاي بازي كوي 220 متر و محله 400 متر است كه وجود فضاي بازي كوي در كنار محله‌اي حالت تكاملي دارد و تحت عنوان پارك بازي كوي مختص سنين 1 تا 9 ساله مطرح است و فضاي بازي محله‌اي مختص كودكان و نوجوانان 1 تا 15 ساله است. مساحت بهينه پارك بازي كوي 700 تا 1000 متر با جمعيت 2000 نفري كوي و فضاي بازي محله‌اي 7000 متر با توجه به جمعيت محله‌اي 7000 نفري پيشنهاد مي‌شود. جامعه‌ي آماري و نمونه‌ي موردي در اين پژوهش تحليل فضاي بازي شهر اصفهان و تحليل ويژه‌ي پارك بازي محله بهار با استفاده از روشSWOT، واقع در منطقه 6 شهرداري اصفهان است. نمونه موردي ديگر مكان‌يابي فضاهاي بازي كوي و محله‌اي محله‌ي كردآباد با استفاده از روش يكپارچه‌ي GIS و MCDM است. عوامل فضايي در نرم افزار GIS ARC و عوامل نافضايي در روش AHP و در نرم افزار expert choice  تحليل شده‌است. در انتها يك فضاي بازي محله‌اي و دو تا سه پارك بازي كوي در اين محله پيشنهاد مي‌شود. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي تحليلي است و هدف تحليل و تبيين برخي از اصول برنامه‌ريزي فضاهاي بازي است.

كد محتوا:5049