رنگ از نقش بسزایی در ادراک بصری افراد از فضاهای شهری و کیفیت زیباشناختی این فضاها برخوردار می‌باشد و کاربرد صحیح آن با در نظر داشتن ویژگی‌های اقلیمی-محیطی و فرهنگی شهرها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در هویت هر شهر داشته باشند. پژوهش کاربردی حاضر نیز؛ تلاشی است در جهت تدوین شاخص‌های رنگ‌شناسی مبتنی بر اصول روان‌شناسی رنگ، مبانی دینی، فرهنگ ایرانی-اسلامی جهت استفاده در محور فرهنگی- تاریخی شهر اصفهان.

رنگ از نقش بسزایی در ادراک بصری افراد از فضاهای شهری و کیفیت زیباشناختی این فضاها برخوردار می‌باشد و کاربرد صحیح آن با در نظر داشتن ویژگی‌های اقلیمی-محیطی و فرهنگی شهرها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در هویت هر شهر داشته باشند. پژوهش کاربردی حاضر نیز؛ تلاشی است در جهت تدوین شاخص‌های رنگ‌شناسی مبتنی بر اصول روان‌شناسی رنگ، مبانی دینی، فرهنگ ایرانی-اسلامی جهت استفاده در محور فرهنگی- تاریخی شهر اصفهان. در این راستا، با توجه به یافته‌های فلسفی تحقیق، شاخص‌های کیفی رنگ بر اساس مدل منظر شهری گلکار استخراج شده‌است و با وزن‌دهی این شاخص‌ها و مدل برنامه‌ریزی شهری ویکور به رتبه‌بندی قطعات تشکیل‌دهنده این محور (مجموعه ميدان كهنه و مسجد جامع، مجموعه بازار قیصریه، مجموعه ميدان نقش جهان، محور چهارباغ، محور چهارباغ بالا و محور چهارباغ صدر) که برحسب نوع عملكردها، کاربری‌ها، موقعيت قرارگيري و دوره تاريخي تفکيك شده‌اند، پرداخته‌است. سپس از طریق مشاهده و عکس‌برداری، صرفا لایه‌های ظاهری بستر شهر مورد بررسی قرار گرفته و برای مطالعه ذهن شهر، از دو پرسش‌نامه‌ی متخصصین جهت وزن‌دهی شاخص‌ها بر اساس طیف لیکرت و پرسش‌نامه‌ی شهروندان جهت استخراج تصویر ذهنی مردم اصفهان استفاده شده است. طبق نتایج؛ مهم‌ترین شاخص کیفی رنگ، شاخص مشارکت استفاده‌کنندگان از مولفه عملکردی است؛ این اتفاق هدفی فرهنگی و ارزشی برای یک جامعه مدنی است که عناصر شهر با ادراک ذهنی استفاده‌کنندگان فضا و منطبق بر ترجیح آن‌ها ساماندهی شوند که در این پژوهش، مردم به طور ناخودآگاه ترکیب‌های رنگی متناسب با اقلیم و بستر طبیعی و بومی برای فضای شهر را ترجیح داده‌اند. همچنین بهترین قطعات تشکیل‌دهنده‌ی این محور با توجه به شاخص‌های رنگ‌شناسی براساس شاخص ویکور به ترتیب میدان نقش‌جهان (1)، چهارباغ صدر (0.53)، میدان کهنه (0.51)، بازار قیصریه (0.48)، سی و سه پل (0.33)، چهارباغ عباسی (0.14)، چهارباغ بالا(0.02)؛ به دست آمد و کاملا مشهود است که قطعات تشکیل‌دهنده‌ی محور فرهنگی-تاریخی اصفهان از نظم محتوایی خاصی در خصوص رنگ پیروی می‌کنند.

كد محتوا:5042