با توجه به اینکه هنر دوره صفویه در دوران هنر اسلامی در ایران و بخصوص شهراصفهان، از جایگاه خاصی برخوردار است، تحقیق و بررسی در مورد هنر این دوران مورد نیاز جامعه اصفهان می‌باشد. با ورود اسلام به ایران هنر معماری ایرانی با مولفه‌های معماری بناهای اسلامی گره خورد و در ساخت بناهایی چون مساجد ومدارس به کار گرفته شد. معماری اسلامی شامل طیف گستره‌ای از سبک‌های گوناگون است، اما یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این نوع معماری بناهای مذهبی مانند مساجد، مدارس، حسینیه‌ها، تکایا و مصلی‌ها هستند.

با توجه به اینکه هنر دوره صفویه در دوران هنر اسلامی در ایران و بخصوص شهراصفهان، از جایگاه خاصی برخوردار است، تحقیق و بررسی در مورد هنر این دوران مورد نیاز جامعه اصفهان می‌باشد. با ورود اسلام به ایران هنر معماری ایرانی با مولفه‌های معماری بناهای اسلامی گره خورد و در ساخت بناهایی چون مساجد ومدارس به کار گرفته شد. معماری اسلامی شامل طیف گستره‌ای از سبک‌های گوناگون است، اما یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این نوع معماری بناهای مذهبی مانند مساجد، مدارس، حسینیه‌ها، تکایا و مصلی‌ها هستند. برای ساخت این‌گونه بناها از مصالحی مانند آجر، گچ، خشت، سنگ، چوب و شیشه استفاده می‌شد، اما بخش اعظمی از زیبایی‌های این بناها مربوط به بهره‌گیری از کاشی‌ها در نمای ساختمان‌هاست. کاشی‌کاری پس از رسیدن به اوج شکوفایی خود تبدیل به یکی از ویژگی‌های برجسته معماری اسلامی شد و جای تزیینات خشتی و گچی را گرفت. کاشی‌کاری یکی از مهم‌ترین عناصر بکار رفته در معماری دوره صفویه به حساب می‌آید. در نبود کاشی‌کاری بنای دوره صفویه حرف زیادی برای گفتن ندارد، در همین باب کاشی‌کاران از این هنر نهایت استفاده را برده ودر زیبایی وحتی استحکام بنا استفاده کرده‌اند. در این دوره به دستور شاه عباس برای صرفه‌جویی در زمان استفاده از کاشی هفت‌رنگ به جای معرق باب شد. مساجد و مدارسی که در دوران صفویان ساخته شدند از درون و بیرون توسط هنر کاشی‌کاری تزیین شده بودند و این هنر یکی از دوران طلایی خود را در این دوره داشت. هدف از این پژوهش شناخت و معرفی آثار شاخص کاشی‌کاری شده در دوره صفویه وهمچنین شناخت تزیینات کاشی‌کاری شده وتاثیرات این نوع بناها در جذب گردشگر می‌باشد. برای پی بردن به این اهداف به بررسی کاشی‌کاری دوره صفویه وانواع آن بررسی و به معرفی چند نمونه مدارس و مساجد شاخص در دوره صفویه اصفهان پرداخته شده‌است و به توصیف وتحلیل نقش مدارس ومساجد در اصفهان پرداخته شده‌است. امروزه جاذبه‌های فرهنگی از عوامل مهم در جذب گردشگر فرهنگی است. بکارگیری ابزارها وعوامل مؤثر در جذب گردشگر از عواملی است که می‌تواند صنعت گردشگری را توسعه و بهبود بخشد. این پژوهش به میزان تأثیرگذاری آثارکاشی‌کاری در بناهای دوره صفویه درجذب گردشگر می‌پردازد. روش پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی می‌باشد. به‌منظور آشنایی با میزان اثرگذاری آثار کاشی‌کاری بر روی گردشگران به طرح پرسش‌نامه وانتشار آن بین گردشگران داخلی وخارجی پرداخته شده‌است. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از روش آمارتوصیفی واستنباطی در پژوهش استفاده شده و روش نمونه‌گیری این پژوهش، نمونه‌گیری در دسترس می‌باشد و با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران محاسبه شده‌است. نتیجه بدست آمده ازین پژوهش نشانگر این است که کاشی وکاشی‌کاری در بناهای عصر صفویه در جذب گردشگر مؤثر است.

كد محتوا:5041