در دهه‌های اخیر با توسعه شهرنشینی و افزایش ساختمان‌های اداری و به دنبال آن افزایش آمار افراد شاغل و افراد مراجعه‌کننده به ادارات، طراحی داخلی ساختمان‌های اداری حائز اهمیت گشته است. مهم‌ترین منبع هر سازمان، نیروی شاغل در آن است و از سوی دیگر مراجعه‌کنندگان نیز بخش مهمی از ارزش‌های یک سازمان هستند.

در دهه‌های اخیر با توسعه شهرنشینی و افزایش ساختمان‌های اداری و به دنبال آن افزایش آمار افراد شاغل و افراد مراجعه‌کننده به ادارات، طراحی داخلی ساختمان‌های اداری حائز اهمیت گشته است. مهم‌ترین منبع هر سازمان، نیروی شاغل در آن است و از سوی دیگر مراجعه‌کنندگان نیز بخش مهمی از ارزش‌های یک سازمان هستند. عدم توجه به طراحی فضای اداری باعث کاهش بهره‌وری و افزایش نارضایتی هر دو دسته از کاربران فضا می‌شود. به طور کلی می‌توان نکات مورد توجه در این پژوهش را اینگونه بیان نمود: طراحی ساختمان اداری با توجه به قوانین معماری، معماری داخلی، کالبدی، فنی، روان‌شناسی، هنری، مطالعه و طراحی بر اساس فرآیندهای درونی سازمان مورد مطالعه، توجه به تاثیر پیشرفت تکنولوژی در فضای اداری، توجه به هویت سازمان مورد مطالعه. از آنجایی که ساخت مجدد فضاهای اداری و تغییر مکان آن‌ها ممکن نیست، می‌توان با طراحی مجدد معماری داخلی آن‌ها تا حدودی مشکلات و نواقص موجود را برطرف کرد. از آنجایی که هیچ راه حل مطلقی برای تمام ساختمان‌های اداری وجود ندارد، در بخش طراحی، شهرداری منطقه 12 اصفهان مورد تحلیل قرار گرفت و با توجه به مطالعات نظری و اصول و استانداردهای فضای اداری، نقاط قوت و ضعف مشخص شد و مجددا فضای اداری آن طراحی شد.

این پژوهش براساس روش توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایش و مشاهده صورت گرفته است.

كد محتوا:5040