گردشگری، صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کامل از مسائل و عوامل موثر  اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است و هرگونه ناکارآمدی مدیریت گردشگری شهری بنا بر پیچیدگی جریان گردشگری در عصر حاضر پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال دارد، از این‌رو اهمیت بررسی مدیریت گردشگری شهری با توجه به مباحث مطرح شده، راهکاری مناسب برای سنجش وضعیت و پیامدهای جریان گردشگری در شهرها می‌باشد.

گردشگری، صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کامل از مسائل و عوامل موثر  اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است و هرگونه ناکارآمدی مدیریت گردشگری شهری بنا بر پیچیدگی جریان گردشگری در عصر حاضر پیامدهای منفی بسیاری را به دنبال دارد، از این‌رو اهمیت بررسی مدیریت گردشگری شهری با توجه به مباحث مطرح شده، راهکاری مناسب برای سنجش وضعیت و پیامدهای جریان گردشگری در شهرها می‌باشد. شهر اصفهان یکی ازمهم‌ترین قطب‌های میراث فرهنگی و گردشگری در کشور است، اما متاسفانه در سال‌های اخیر در اثر مدیریت نامناسب آب و در نتیجه خشک شدن زاینده‌رود با تهدیدهای متعددی رو به رو شده‌است.از آن جا که شهرداری اصفهان از جمله مهم‌ترین متولیان صنعت گردشگری به حساب می‌آید؛ از این‌رو پژوهش حاضر به منظور ارائه راهبردهای استراتژیک گردشگری برای شهرداری اصفهان در زمان مواجه با بحران خشکسالی زاینده‌رود صورت گرفته است. این پژوهش بر اساس هدف، از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش SWOT با بهره‌گیری از نظر خبرگان استفاده شده‌است. نتایج تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که شهرداری اصفهان در زمینه گردشگری در زمان بحران خشکی زاینده‌رود با مشکلات بسیاری مواجه است و باید با اجرائی کردن راهبردهای تدافعی مطرح شده در راستای بازگرداندن آب به رودخانه تلاش کند، در غیر این صورت گردشگری اصفهان در طولانی مدت معنایی نخواهد داشت چرا که حیات شهر اصفهان وابسته به جریان زاینده‌رود در آن است، در همین راستا براساس نتایج حاصل از ماتریس SWOTچهار راهبرد کلان مطرح شد و سپس با بهره‌گیری از ماتریسQSPM  راهبردهای پیشنهادی به ترتیب اولویت «سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی گسترش گردشگری با استفاده از سرمایه‌های مردمی»، «ایجاد مراکز تفریحی خانوادگی جذاب برای گردشگران که در کشور منحصر به اصفهان باشد»، «سیاست‌گذاری برای برقراری مذاکرات با مقامات مرتبط وسازمان‌های ذیربط در راستای بازگرداندن شیوه‌ی تقسیم آب از حالت استانی به حالت کشوری» و « طراحی و برنامه‌ریزی فضای سبز شهر اصفهان بر اساس اقلیم خشک و استفاده از گیاهان بومی» به دست آمد.

 

كد محتوا:4991