موضوع این تحقیق: تاثیر بافت محلات بر هویت اجتماعی با تاکید بر هویت محله‌ای است. بررسی و شناخت عوامل مداخله‌گر تاثیرگذار بر احساس هویت‌مندی می‌تواند در جهت حل معضل بحران هویت در شهرها و محلات امروز کار ساز باشد و یکی از عواملی که می‌تواند احساس هویت‌مندی را در محلات امروز تحت تاثیر قرار دهد بافت محلات در شهرهای امروز است. این‌که چه ویژگی‌ها و عواملی موجب تشخیص و تمایز و هویت بخشی به یک بافت محلاتی می‌گردد، ضرورت وجود هویت مکان چیست و به کدام نیاز انسان پاسخگوست؟

موضوع این تحقیق: تاثیر بافت محلات بر هویت اجتماعی با تاکید بر هویت محله‌ای است. بررسی و شناخت عوامل مداخله‌گر تاثیرگذار بر احساس هویت‌مندی می‌تواند در جهت حل معضل بحران هویت در شهرها و محلات امروز کار ساز باشد و یکی از عواملی که می‌تواند احساس هویت‌مندی را در محلات امروز تحت تاثیر قرار دهد بافت محلات در شهرهای امروز است. این‌که چه ویژگی‌ها و عواملی موجب تشخیص و تمایز و هویت بخشی به یک بافت محلاتی می‌گردد، ضرورت وجود هویت مکان چیست و به کدام نیاز انسان پاسخگوست؟ و شاخص‌های هویت‌ساز در بافت محلات موفق کدامند؟ چهار سوال اساسی تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند. متغیر مستقل این پژوهش بافت محلات با سه بعد خوانایی، در هم تنیدگی و نفوذ پذیری تعریف شد. و متغیر وابسته، هویت محله‌ایی با سه شاخص تعاملات اجتماعی، احساس امنیت و حس تعلق به مکان مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. روش به کار رفته در این پژوهش پیمایش و داده‌های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان 260 نفر از ساکنین 20 سال به بالای دو محله‌ی مرداویج و عباس آباد در شهر اصفهان بصورت مقایسه اجرا شده است. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، تصادفی منظم می‌باشد. در تحلیل آماری از رگرسیون خطی جهت آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نیز نشان می‌دهد سطح بافت محلات بر هویت اجتماعی (محله‌ای) در هر یک از دو محله دارای تاثیر می‌باشد و همین مساله نشان می‌دهد در دو دهه اخیر با تغییرات شگرف در ساختار محلات و پیدایش شهرهای مدرن، هویت محله‌ای عمدتا با بروز بحران جدی روبرو شده و محتوای دینی- قومی- زبانی خود را از دست داده است. هم چنین سطح متغیر نفوذپذیری و سطح متغیر در هم تنیدگی بر احساس هویت محله‌ای در هر دو محله دارای تاثیر است. اما تاثیر سطح متغیر خوانایی بر هویت محله‌ای در محله‌ی عباس‌آباد وجود نداشت اما در محله‌ی مرداویج تاثیر متغیر خوانایی بر هویت محله‌ای با شدت ضعیف نشان داده شد.

كد محتوا:4990