تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های فرهنگی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی کمی بوده و در بخش کیفی جامعه آماری را خبرگان و استادان دانشگاه‌های تهران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد تشکیل دادند که تعداد 10 نفر نمونه به شکل هدفمند با روش گلوله برفی انتخاب شدند.

تحقیق حاضر با هدف تدوین الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های فرهنگی انجام گرفت. روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی کمی بوده و در بخش کیفی جامعه آماری را خبرگان و استادان دانشگاه‌های تهران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد تشکیل دادند که تعداد 10 نفر نمونه به شکل هدفمند با روش گلوله برفی انتخاب شدند. ابتدا با تکنیک تحلیل محتوای کیفی شاخص‌ها، مؤلفه‌ها و معیارها استخراج و چک‌لیست اولیه تهیه گردید که روایی آن به شکل محتوایی و با استفاده از نظر خبرگان تعیین و روایی آن به روش شاخص روایی محتوا (CVI) به مقدار 733/0 مشخص شد. پس از نهایی شدن چک‌لیست از طریق دلفی فازی تعداد هشتاد و دو شاخص، هیجده مؤلفه‌ و هفت معیار مشخص گردید. در بخش کمی جامعه آماری تحقیق را کارکنان و مدیران سازمان‌های فرهنگی شهرداری اصفهان به تعداد 505 تشکیل دادند و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به میزان 218 برآورد گردید. نمونه‌گیری هدفمند مرحله‌ای انجام گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه به‌دست‌آمده از بخش کیفی استفاده شد که روایی آن به دو روش محتوایی و با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی تعیین و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 964/0 برآورد گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و آزمون تی و مجذور ضرایب همبستگی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در عملکرد سازمان‌های فرهنگی معیارهای؛ رهبری (434/0)، نظام اخلاقی (477/0)، سیستم‌ها و روش‌ها (645/0)، منابع انسانی (842/0)، منابع و دانش (734/0)، نتایج (721/0) و پیامدها (584/0) و مؤلفه‌های رهبری (434/0)، نظام اخلاقی (447/0)، استراتژی (382/0)، ساختار (781/0)، فرایندها (887/0)، فرهنگ ‌سازمانی (986/0)، هوش فرهنگی (862/0)، هوش اخلاقی (778/0)، هوش معنوی (532/0)، کارکنان (988/0)، منابع بیرونی (611/0)، منابع سازمانی (873/0)، مدیریت دانش (852/0)، نتایج فردی (852/0)، نتایج سازمانی (783/0)، نتایج اجتماعی (938/0)، پیامدهای مشهود (602/0) و پیامدهای نامشهود (534/0) نقش کلیدی داشته و بر اساس آن مدل ارائه گردید.

كد محتوا:4988