یک برند، چیزی فراتر از یک نام صرف است، چرا که شامل تمامی ارتباطاتی که مشتری با ویژگی‌های محصولات مختلف برقرار می‌کند، می‌شود. تمامی محصولات نیازمند ساختن برند هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر برندسازی برای صنایع دستی اصفهان می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد.

یک برند، چیزی فراتر از یک نام صرف است، چرا که شامل تمامی ارتباطاتی که مشتری با ویژگی‌های محصولات مختلف برقرار می‌کند، می‌شود. تمامی محصولات نیازمند ساختن برند هستند. هدف اصلی پژوهش حاضر برندسازی برای صنایع دستی اصفهان می‌باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش بر مبنای داده‌های کمی و کیفی مبتنی بر مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه خبرگان و پرسشنامه مقایسات زوجی است. جامعه آماری اصلی برای انجام این تحقیق متشکل از 20 نفر از خبرگان صنایع دستی می‌باشد که با روش نمونه‌گیری هدفمند تعیین گردیده‌اند. فرایند برندسازی از طریق مدل PCDL انجام می‌پذیرد که شامل چهار مرحله می‌باشد. مرحله اول شامل مشخص شدن جایگاه محصولات صنایع دستی اصفهان نسبت به سایر رقبا به وسیله مراحل متد جایگاه‌یابی ادراکی واکر می‌باشد. فرایند مرحله دوم شامل شناسایی اولویت‌بندی روش تبلیغات برای این محصولات با روش تحلیل سلسه مراتبی و نیز معرفی لوگو برای صنایع دستی اصفهان است. سومین مرحله گویای عملکرد صنایع دستی اصفهان در قالب چهار بعد کارت امتیازی متوازن (BSC) است و نیز واپسین مرحله این پژوهش شامل ارائه استراتژی‌های رقابتی، تدافعی، تهاجمی و نیز محافظه‌کارانه از طریق تشکیل ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT، است. نتایج گویای آن است که در مرحله اول ضمن شناسایی دو عمل کیفیت و قیمت به عنوان ویژگی‌های تعیین‌کننده هنگام انتخاب مشتری، موقعیت محصولات قلمزنی، فرش، ملیله‌دوزی و خاتم‌سازی محصولات اصفهان و رقبا نسبت به هم مشخص شدند. از مرحله دوم شکل لوگو و نیز رسانه‌های صوتی و تصویری به عنوان مناسب‌ترین گزینه تبلیغات شناسایی گردیند. مرحله سوم نشان داد که معیارهای مشتری و فرایندهای داخلی در سطحی مناسب ولی معیارهای رشد و مالی در سطح عملکرد نامناسبی قرار دارند. محورهای استراتژیک نیز برای ارتقاء ارزش برند در مرحله آخر تدوین گردید و نتایج، گویای غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف و نیز تهدیدها بر فرصت‌ها بود.

كد محتوا:4987