گردشگری شهری در متن جوامع صورت می‌گیرد، و به همین جهت مهم‌ترین جنبه‌ی پایداری آن، پایداری اجتماعی است. دستیابی به پایداری اجتماعی بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل گردشگری ممکن نیست و برای سنجش واقعی ظرفیت پذیرش گردشگری، بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری لازم و ضروری است.

گردشگری شهری در متن جوامع صورت می‌گیرد، و به همین جهت مهم‌ترین جنبه‌ی پایداری آن، پایداری اجتماعی است. دستیابی به پایداری اجتماعی بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل گردشگری ممکن نیست و برای سنجش واقعی ظرفیت پذیرش گردشگری، بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به توسعه گردشگری لازم و ضروری است. از مهم‌ترین و پرکاربردترین مدل‌های بررسی نگرش جامعه میزبان، تئوری  مبادله اجتماعی است که بر اساس نظریه "هزینه- منفعت" به بررسی منافع و مضرات گردشگری برای جامعه میزبان می‌پردازد. محله جلفا، از محلات باهویت شهر اصفهان است و دارای تعداد زیادی عناصر جاذب گردشگر است. در سال‌های اخیر گردشگری در این محله افزایش چشم‌گیری داشته است. اما این‌که چه عواملی در حمایت جامعه میزبان از این توسعه موثر بوده است، نیاز به بررسی دارد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در حمایت جامعه میزبان از این توسعه است. در اکثر تحقیقات قبلی انجام شده صرفاً بررسی‌های کیفی انجام شده و جای تحلیل‌های کمی خالی است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه و مصاحبه است و برای انجام تحلیل‌ها از روش‌های کمی و کیفی بهره برده است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و برداش‌های میدانی به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته و سپس با توجه به 17 عامل منتج از مبانی نظری، تعداد 100 عدد پرسشنامه در دو گروه ساکنین و مغاز‌داران پر شده‌است. نتایج بدست آمده از آزمون‌های آماری در نرم افزار SPSS نشان می‌دهد، عواملی در حمایت جامعه میزبان از توسعه گردشگری در محله جلفا بیشترین نمره را خواهند داشت که بیشترین منفعت را برای گروه مورد مطالعه داشته باشند. بدین‌ترتیب، ساکنین محله بیشتر از همه به عامل "ارتقاء هویت و شخصیت محله" و مغازه‌داران به عامل "افزایش فرصت‌های خرید" به عنوان عوامل موثر در حمایت آن‌ها از توسعه گردشگری اشاره داشتند.

كد محتوا:4986