امروزه به علت زندگي شهرنشيني، ساعات کار طولاني، آلودگي‌هاي محيطي، فرسودگي و پير شدن جمعيت و نياز به فراغت، تفريح و تفرج براي تمامي گروه‌هاي جمعيتي، ضرورت احداث مکاني با کاربري تفرجي سلامتي احساس مي‌شود. محيطي که همزمان با دريافت تفريحات در محيطي شاد و خانوادگي امکان بهره‌گيري از هواي تازه، تغذيه سالم و درمان‌هاي طبيعي مانند استفاده از آب درماني، فيش اسپا، گياهان دارويي،طب سوزني و ... براي تمامي اقشار جامعه از خردسال تا سال خرده و از افراد سالم تا بيمار فراهم شده‌است.

امروزه به علت زندگي شهرنشيني، ساعات کار طولاني، آلودگي‌هاي محيطي، فرسودگي و پير شدن جمعيت و نياز به فراغت، تفريح و تفرج براي تمامي گروه‌هاي جمعيتي، ضرورت احداث مکاني با کاربري تفرجي سلامتي احساس مي‌شود. محيطي که همزمان با دريافت تفريحات در محيطي شاد و خانوادگي امکان بهره‌گيري از هواي تازه، تغذيه سالم و درمان‌هاي طبيعي مانند استفاده از آب درماني، فيش اسپا، گياهان دارويي،طب سوزني و ... براي تمامي اقشار جامعه از خردسال تا سال خرده و از افراد سالم تا بيمار فراهم شده‌است. در اين پژوهش به معرفي و برنامه‌ريزي براي احداث اين مکان با نام شهر تفرجي سلامت خواهيم پرداخت و افزون بر آن بهترين مکان براي اين سايت در شهر اصفهان معرفي خواهد شد. به اين منظور از منابع دست اول و دوم و با استناد به منابع کتابخانه‌اي، مشاهدات ميداني، نظر کارشناسان با مدل دلفي و پرسشنامه و مدل AHP با استفاده از نرم افزار10.2 Arc GIS و بررسي و ارزيابي داده‌هاي مکاني منطقه و نقشه‌ها و پلان زمين، SPSS و تحليل و ارزيابي مدل‌هاي آماري و با کمک آزمون خي 2 به بررسي و تحليل امکانات و توان‌هاي بالقوه منطقه پرداخته و به استناد مدل‌ها بهترين مکان‌ها جهت برنامه‌ريزي و ايجاد شهر تفرجي سلامت در اصفهان پيشنهاد مي‌شود.

كد محتوا:4985