محیط یکی از عمده‌ترین عوامل مؤثر بر رشد آدمی بوده که بی‌تردید کودکان نیز متأثر از آن می‌باشند و دوران کودکی که دارای اهمیت به‌سزایی در رشد شخصیت و سلامت اجتماعی افراد جامعه می‌باشد، نیازمند توجه بیشتری است. در واقع محیط‌های کالبدی و فضاهای بازی می‌توانند بستر مناسبی جهت نمو کودکان به شمار آیند و فرصت حضور، فعالیت و تعامل اجتماعی کودکان را فراهم آورند.

محیط یکی از عمده‌ترین عوامل مؤثر بر رشد آدمی بوده که بی‌تردید کودکان نیز متأثر از آن می‌باشند و دوران کودکی که دارای اهمیت به‌سزایی در رشد شخصیت و سلامت اجتماعی افراد جامعه می‌باشد، نیازمند توجه بیشتری است. در واقع محیط‌های کالبدی و فضاهای بازی می‌توانند بستر مناسبی جهت نمو کودکان به شمار آیند و فرصت حضور، فعالیت و تعامل اجتماعی کودکان را فراهم آورند. در این میان، پروژه‌های دوستدار کودک درراستای رسیدگی به خواسته‌ها و نیازهای کودکان و جهت ایجاد فرصتی برای کودکان در تغییر و ایجاد محیط پیرامونشان می‌باشند که با در نظر داشتن معیارهایی همچون امنیت، مشارکت، دسترسی و فضای سبز، سعی در آماده‌سازی محیط‌های مطلوب و سازگار با ویژگی‌ها و جنبه‌های رشدشناختی کودکان دارند. در این راستا، پژوهش حاضر برآنست تا با بررسی دیدگاه‌ها و مطالعات معماری و روان‌شناختی، ارزیابی نمونه‌های اجراشده‌ی فضاهای کودکان و نیز استفاده از نقاشی کودکان و نظرات مربیان آن‌ها در جهت دستیابی به الگوی مطلوب طراحی مجموعه‌ی چندمنظوره‌ی کودکان با توجه به نیازهای آن‌ها گام بر‌دارد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و بررسی‌های میدانی، تحقیقات صورت گرفته در زمینه‌ی تأثیر محیط، نقش محیط‌های دوستدار کودک و فضاهای بازی بر رشد کودکان مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت و بر مبنای آن‌ها راهکارهای طراحی پیشنهاد گردید. سپس با روش نمونه‌گیری هدفمند (انتخاب کودکان و مربیان ساکن در ناحیه‌ی مورد نظر) با حجم نمونه‌ی 115 کودک 3 تا 12 سال و 25 مربی همان دسته از کودکان، داده‌های کمی (پرسش‌نامه) و کیفی (نقاشی‌‌ها و مصاحبه) گردآوری و با استفاده از نرم‌افزارهای اطلس‌تی‌آی و اس‌پی‌اس‌اس آنالیز گردید. در نهایت نتایج حاصل از مطالعات و بررسی‌های میدانی منجر به دستیابی به مؤلفه‌هایی نظیر محیط جذاب و دوستانه، فعالیت‌های فردی و گروهی، ایمنی و امنیت، انعطاف‌پذیری و ... گردید که همراه با ارائه‌ی راهکارهای مناسب طراحی می‌تواند الگویی مطلوب را جهت طراحی فضاهای بازی و آموزشی کودکان، سازگار با نیازهای آن‌ها و مؤثر در رشد همه‌جانبه‌ی آن‌ها (ذهنی، جسمی، عاطفی، اجتماعی و ...) ارائه دهد.

كد محتوا:4984