برندینگ شهری فرآیندی است که در عصر جهانی شدن به شهرها کمک می‌کند تا بتوانند با تکیه بر مزیت‌های رقابتی پایدار و هویت خود، به جذب جمعیت ماهر و افزایش میزان حس تعلق و رضایت شهروندان فعلی، جذب گردشگر و سرمایه‌گذار بپردازند. همه این موارد برای توسعه و پیشرفت اقتصادی یک شهر لازم است. با این وجود، یکی از گا‌‌م‌های کلیدی و آغازین برای خلق برند برای هر شهر، ارزیابی تصویر شهر موجود است. دراین گام باید ابعاد و عوامل مهم و تاثیرگذار بر تصویر شهری شناخته و ارزیابی شوند. باید توجه داشت که در فرآیند برندینگ شهری و شناخت ابعاد تصویر شهری باید به مزیت رقابتی شهر توجه شود.

برندینگ شهری فرآیندی است که در عصر جهانی شدن به شهرها کمک می‌کند تا بتوانند با تکیه بر مزیت‌های رقابتی پایدار و هویت خود، به جذب جمعیت ماهر و افزایش میزان حس تعلق و رضایت شهروندان فعلی، جذب گردشگر و سرمایه‌گذار بپردازند. همه این موارد برای توسعه و پیشرفت اقتصادی یک شهر لازم است. با این وجود، یکی از گا‌‌م‌های کلیدی و آغازین برای خلق برند برای هر شهر، ارزیابی تصویر شهر موجود است. دراین گام باید ابعاد و عوامل مهم و تاثیرگذار بر تصویر شهری شناخته و ارزیابی شوند. باید توجه داشت که در فرآیند برندینگ شهری و شناخت ابعاد تصویر شهری باید به مزیت رقابتی شهر توجه شود. از این‌رو با توجه به مزیت‌های رقابتی بالقوه اصفهان و نیز تاکید برنامه‌ریزان این شهر بر توسعه محور گردشگری و تبدیل ساختن این شهر به عنوان یکی از مقاصد گردشگری برتر در ایران و جهان، این پژوهش با هدف بررسی و عوامل موثر بر ابعاد تصویر شهری اصفهان در جهت طراحی برند این شهر انجام شده‌است. براي رسیدن به این هدف از روش ترکیبی کمی پرسشنامه و کیفی مصاحبه استفاده شده‌است که یکی از جنبه‌هاي نوآورانه این تحقیق به شمار می‌رود. لازم به ذکر است که با هدف بررسی ضرورت ایجاد برند برای اصفهان و نیز ارزیابی ابعادی که همپوشانی بیشتری با محور گردشگری دارد به تحلیل موضوعی جلسه هم‌اندیشی و مصاحبه‌های تفصیلی پرداخته شد و در ادامه ارزیابی وضعیت کنونی و میزان تاثیرگذاری ابعاد بر تصویر شهری، تحلیل داده‌های پرسشنامه که به ترتیب بین 300 شهروند، 50 کارشناس و 50 گردشگر توزیع شدند، اهمیت یافت. سپس با استفاده از آمار استباطی و آزمون‌های کروسکال والیس، ویل کاکسون و رگرسیون چند متغیره به مقایسه نظرات کارشناسان، شهروندان و گردشگران و ارزیابی وضعیت تصویر کنونی شهر پرداخته شد. در نهایت نیز جهت ارزیابی تکمیلی و ارائه راهکارها مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته‌ای به روش اشباع نظری تعبیه و به روش آنالیز موضوعی تحلیل شد. طبق نتایج این تحقیق تصویر شهر اصفهان از منظر چهار بعد 1- جاذبه‌های تاریخی، معماری و تفریحی، 2- حمل و نقل و ترافیک، 3- وجهه بین‌المللی و شناخت از شهر و 4- فرهنگ و مسائل فرهنگی از دیدگاه کارشناسان، شهروندان و گردشگران نسبتا مطلوب ارزیابی شده‌است هرچند با وضعیت ایده‌آل فاصله معناداری دارد. همچنین در بیشتر ابعاد شهروندان انتظار وضعیت مطلوب‌تری را دارند. به نظر می‌رسد بعد جاذبه‌های تاریخی، معماری و تفریحی در شهر بیشترین تاثیر را در ارتقای تصویر شهری موجود دارد. همچنین به نظر می‌رسد وضعیت نگهداری و حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی، وضعیت ترافیک، عدم توجه به قدرت رسانه‌ها جهت تبلیغ و معرفی اصفهان و کمبود رویدادهای فرهنگی درخور توجه در سطح شهر اصفهان می‌توانند در مسیر طراحی برند برای این شهر به عنوان چالش معرفی شوند. علاوه بر این، خشکی زاینده‌رود و مسائل زیست‌محیطی شهر، توجه به هویت شهر اصفهان، توجه به برنامه‌های بالادستی و اجرای آن‌ها در مسیر تبدیل کردن اصفهان به عنوان یک قطب گردشگری از جمله راهکارهایی است که می‌توانند در سرعت گرفتن مسیر طراحی برند اصفهان کمک کنند. 

 

كد محتوا:4982