اين تحقيق با هدف تحلیل تناسب بین تجهیزات محوطه‌های بازی با الگوهای بازی کودکان در پارک‌ها و مراکز تفریح عمومی شهر اصفهان به انجام رسید. بدين منظور از بین 224 محوطه‌ی بازی عمومی واقع در مناطق 15 گانه شهرداری شهر اصفهان، 60 محوطه (از هر منطقه 4 محوطه) به روش تصادفي ساده انتخاب شدند.

اين تحقيق با هدف تحلیل تناسب بین تجهیزات محوطه‌های بازی با الگوهای بازی کودکان در پارک‌ها و مراکز تفریح عمومی شهر اصفهان به انجام رسید. بدين منظور از بین 224 محوطه‌ی بازی عمومی واقع در مناطق 15 گانه شهرداری شهر اصفهان، 60 محوطه (از هر منطقه 4 محوطه) به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات، چک لیست محقق ساخته که در 9 بخش و 48 سؤال تنظیم شد و اعتبار آن توسط 6 نفر از اساتید صاحب نظر تایید شد، مورد استفاده قرار گرفت. چک لیست‌ها توسط چند نفر از کارشناسان ارشد تربیت بدنی در محل‌های موردنظر تکمیل شد. داده‌های حاصل از چک لیست‌ها با استفاده از آزمون t و آزمون F مورد بررسی قرار گرفت. نتايج، نشان داد كه تجهیزات موجود در محوطه‌های بازی بر توسعه قابلیت حرکتی انتقالی و کنترلی و آمادگی جسمانی به طور معنی‌داری تاثیر مثبت داشته است (05/≥p ). ولی تاثیر آن‌ها بر توسعه تعامل مثبت با دیگران، ارتقای منش خودسازی، ارتقای مهارت‌های شناختی، تقویت مفاهیم درسی و ترغیب به تفکر ناچیز و به طور معنی‌داری کمتر از حد متوسط بود (05/≥p ). همچنین تاثیر تجهیزات موجود در محوطه‌های بازی بر آمادگی حرکتی در سطح متوسط بود (05/≥p ). تجهیزات موجود ازبین مؤلفه‌های 9گانه الگوهای بازی، بیشترین تاثیر را بر قابلیت حرکتی انتقالی و کمترین تاثیر را بر مؤلفه‌ی ترغیب به تفکر داشت (05/≥p ).

كد محتوا:4981