تعریف و حوزه بازاریابی اجتماعی در طول سال‌ها تغییر کرده‌است و ابزارها و تکنیک‌ها و مفاهیم آن تکامل و بهبود یافته است. مروری بر تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که اگرچه بیشترین کاربرد بازاریابی اجتماعی در بخش سلامت دیده می‌شود، اما پتانسیل بالقوه‌ای نیز در بخش‌هایی مانند حفاظت از منابع، انرژی و محیط طبیعی، فرهنگ‌سازی و تأثیرگذاری بر اعمال و رفتار در اجتماع دارد.

تعریف و حوزه بازاریابی اجتماعی در طول سال‌ها تغییر کرده‌است و ابزارها و تکنیک‌ها و مفاهیم آن تکامل و بهبود یافته است. مروری بر تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که اگرچه بیشترین کاربرد بازاریابی اجتماعی در بخش سلامت دیده می‌شود، اما پتانسیل بالقوه‌ای نیز در بخش‌هایی مانند حفاظت از منابع، انرژی و محیط طبیعی، فرهنگ‌سازی و تأثیرگذاری بر اعمال و رفتار در اجتماع دارد. نظر به این‌که در سال‌های اخیر شهرداری اصفهان از رویکرد بازاریابی اجتماعی به منظور فرهنگ‌سازی، آموزش رفتار شهروندی، حفاظت از محیط‌زیست و فضای سبز شهری و .... استفاده می‌کند؛ در جهت پیشبرد این اهداف از اجزای آمیخته بازاریابی اجتماعی بهره گرفته‌است. این تحقیق از نوع هدف کاربردی، از حیث کنترل متغیرها توصیفی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها میدانی (پیمایشی) است. تحقیق حاضر به دنبال بررسی آمیخته بازاریابی اجتماعی در شهرداری اصفهان و در نهایت تحلیل تأثیر اجزای این آمیخته بر اثربخشی تبلیغاتی است که در سطح شهر انجام می‌گیرد. بنابراین، در این پژوهش برای تحقق هدف مورد نظر، در ابتدا اجزای آمیخته بازاریابی اجتماعی و مدل‌های اثربخشی تبلیغات مورد شناسایی قرار گرفته و سپس این عوامل در سطح شهر اصفهان ارزیابی شده‌است.

كد محتوا:4980