ایده شهر خلاق مبحثی جدید و مورد توجه در حوزه مطالعات و برنامه‌ریزی شهری و به ویژه مدیریت شهری بوده و بر بهتر شدن محیط زندگی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: تحویل‌گیری پروژه پژوهشی «منشأیابی و سهم‌بندی ذرات معلق هوا و اولویت‌بندی کانون های مولد

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: طرح مطالعاتی ساماندهی، بهینه‌سازی و توسعه آرامستان باغ رضوان در دستور کار قرار گرفته است.

                       

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان گفت: ارتقا جایگاه اداره خلاقیت و نوآوری در راستای رفع خلاقانه چالش‌های شهری اصفهان با استفاده از توان شرکت های دانش

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان گفت: با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله برگزاری رویدادهایی همچون شنبه‌های خلاق، مسابقات و ایده‌کاپ‌ها، ایده‌ها و

نشان بازرگانی باشگاه صنایع دستی یونسکو به اصفهان اعطا شد.

                                                                                                                                                                                            

اصفهان سرآمد شهرهای خلاق صنایع دستی است چرا که با ۱۹۷ رشته صنایع دستی مهد و زادگاه این حوزه از صنایع خلاق می‌باشد. البته صنایع دستی باید با سلیقه‌های جدید و

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: «شنبه‌های خلاق اصفهان» حرکتی در راستای دیگر اقدامات نوآورانه و خلاقانه در شهر است.

                                

صفحه‌ها