صنایع خلاق به صنایعی اطلاق می شود که اساس آنها ایجاد، انتشار دانش و اطلاعات است و خود را به ویژگی خلاقیت آراسته‌اند، این صنایع نشانه‌ای از تحول صنعت فرهنگی است که

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: اگر بخواهیم شهر متحول شود باید از پروژه‌ها و موفقیت‌های کوچک شروع کنیم، به اندازه کافی شعارهای بزرگ داده

مدیر مرکزخلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: مدیریت یکپارچه  و حذف دیدگاه‌های جزیره‌ای از ابتدای ورود فناوری به فرایندهای شهرداری و نیازسنجی تا مرحله

صفحه‌ها