مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان گفت: به‌کارگیری رهیافت مقتدرسازی اجتماع منسجم محلی به منظور تقویت مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهری از نگاه مدیریت شهری(مطالعه موردی محله همت‌آباد) به عنوان پروژه معاونت شهرسازی و معماری توسط اندیشه آریانا دانشجوی دانشگاه تهران مورد پژوهش قرار گرفت

مرتضی نصوحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بخش زیادی از فضای شهری در شهرهای ایران، دچار مسأله فرسودگی و افت شدید کالبدی، اقتصادی و اجتماعی شده و این موضوع به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ذهنی و حرفه‌ای دست‌اندرکاران امور مدیریت و برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده است.

وی افزود: بازآفرینی شهری به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود مسأله فرسودگی در ابعاد کالبدی، اجتماعی و اقتصادی این نواحی، مطرح شده است که یکی از مهم‌ترین لازمه‌های آن، مشارکت بخش عمومی و خصوصی در فرآیند انجام این برنامه‌ها است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه به منظور برخورداری از مشارکت فعال و همه‌جانبه و دستیابی به اهداف بازآفرینی شهری، باید از راهکارهایی استفاده کرد که به تقویت درگیری و مشارکت شهروندان می‌انجامد، ادامه داد: یکی از این راهکارها، مقتدر سازی اجتماع منسجم محلی است؛ البته مقتدر سازی فرایند افزایش ظرفیت برای اثر گذاشتن بر نهادهای حکومتی، مشارکت در فرایندهای سیاسی- اجتماعی، تصمیم‌سازی و افزایش درگیری است که به کسب اعتماد به نفس، مهارت‌ها و قدرت شکل دادن و نفوذ بر مکان‌های محلی و ارائه پشتیبانی به سازمان‌های دولتی ملی و محلی به منظور توسعه، ارتقا بخشیدن و ارائه فرصت‌های تعامل کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: به منظور به کارگیری رهیافت مقتدر سازی اجتماع منسجم محلی در محله همت آباد اصفهان (به عنوان مورد مطالعاتی) در جهت تقویت مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهری این محله، پس از بررسی مبانی نظری و تجارب جهانی و داخلی مقتدر سازی اجتماع منسجم محلی، شاخص‌های مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهری و شاخص‌های مقتدر سازی اجتماع منسجم محلی استخراج شده و سپس از تحلیل‌های توصیفی، آزمون فرض میانگین، تحلیل طیف رفتاری لیکرت و تحلیل همبستگی داده‌های گردآوری شده توسط پرسشنامه‌های شهروندان و پرسشنامه‌های مسئولین برای سنجش وضعیت مقتدر سازی و مشارکت ساکنان محله استفاده شده است.

نصوحی خاطرنشان کرد: تحلیل‌های توصیفی، تحلیل‌های آزمون فرض میانگین و طیف لیکرت نشان می‌دهند که از بین شاخص‌های مقتدر سازی اجتماع منسجم محلی در محله همت‌آباد، تنها شاخص حس تعلق به اجتماع از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده‌است؛ شاخص‌های دستیابی اجتماعات به برابری منابع و دسترسی به اطلاعات، نامطلوب‌ترین شاخص‌های مقتدر سازی در محله همت آباد بودند.

وی با بیان اینکه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان می‌دهد که شاخص‌های مشارکت شهروندان در فعالیت‌های بازآفرینی شهری محله همت‌آباد از همبستگی مطلوبی با شاخص‌های مقتدر سازی اجتماع منسجم محلی در این محله برخوردار بود و تقویت فرآیندهای مقتدر سازی در این محله می‌تواند به تقویت مشارکت شهروندان در فعالیت‌های بازآفرینی شهری در این محله منجر شود، افزود: با توجه به وجود تمایل و انگیزه از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران بازآفرینی شهری (نوسازی و بهسازی) و ساکنان محله همت آباد، در صورت وجود حمایت‌های حقوقی و قانونی، می‌توان گفت که اجرای فرآیندهای مقتدر سازی به منظور افزایش مشارکت شهروندان در طرح‌های بهسازی و نوسازی (بازآفرینی) محله همت آباد، امکان‌پذیر است.

مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تاکید کرد: بر اساس نتایج حاصل از تحلیل‌های انجام شده و مبانی نظری پایان‌نامه، متناسب با ویژگی‌های محله همت‌آباد اصفهان و ساختارهای مدیریت شهری ایران، فرآیند هفت مرحله‌ای مقتدر سازی اجتماع منسجم محلی به منظور تقویت مشارکت شهروندان در بازآفرینی محله مذکور پیشنهاد می‌شوند.

وی گفت: هر یک از این مراحل، با هدف تحقق فرایند مقتدر سازی اجتماع منسجم محلی در محله همت آباد، به گام‌های اجرایی دیگری بسط داده شده که امکان تدقیق فرایند مقتدر سازی اجتماع منسجم محلی در محله همت آباد را از نگاه مدیریت شهری فراهم می‌کنند.

کد خبر 464620

كد محتوا:5761