مرتضی نصوحی ، مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوریهای نوین را برعهده دارد. او اعتقاد دارد که فاصله ایده تا محصول مثل یک دره است که باید پر شود یا بر آن پل زده شود. ما امروز در مدیریت پژوهش به دنبال تکمیل زنجیره ایده تا محصول هستیم.

كد محتوا:4635