سعید ابراهیمی دكتراي اقتصاد شهری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان است. نقش سعید ابراهیمی در حمایت از فرآیندهای تولید خلاقیت در شهر با مثالهایی از قبیل گذر نوآوری، ایده‌کاپ، شنبه‌های خلاق اصفهان، تجربه شهر و ... به راحتی قابل تشخیص است.

كد محتوا:4634