شهرهای خلاق در هفت رشته ادبیات، سینما، موسیقی، طراحی، صنایع دستی و هنرهای مردمی، خوراک و هنرهای رسانه‌ای  می‌توانند به عضویت شبکه شهرهای خلاق یونسکو درآیند، شهر اصفهان نیز با توجه به پیشینه و پتانسیل خود در زمینه صنایع دستی در سال 1394 به عضویت این شبکه درآمد...

از سال ۱۳۸۳، شبكۀ شهرهاي خلاق فعاليت خود را در سازمان علمي، فرهنگي و تربيتي ملل متحد (يونسكو) آغاز كرد. هدف اين شبكه، ارتقاء همكاري بين شهرهايي است كه از خلاقيت به عنوان عامل استراتژيك توسعۀ پايدار شهري استفاده مي­كنند.

يونسكو در هفت حوزۀ صنايع دستي و هنرهاي مردمي، طراحي، فيلم، غذا، ادبيات، هنرهاي رسانه‌اي و موسيقي از شهرهايي كه خلاقيت و صنايع فرهنگي را در مركز برنامه‌هاي توسعۀ خود قرار دهند عضو مي ­پذيرد. در سال ۱۳۹۴ ( ۲۰۱۵ م.) اصفهان در حوزۀ صنايع دستي و هنرهاي مردمي به اين شبكه پيوست.

كد محتوا:4639